MSP Dodatno pojasnilo glede izvajanja 59.b člena ZIUOPZP iz avgusta 2023- nadomestilo za strošek bivanja v drugi stanovanjski enoti

Spoštovani,
v zvezi z izvajanjem 59.b člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in
zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS), ki
ureja nadomestilo za strošek bivanja v drugi stanovanjski enoti (v nadaljevanju: nadomestilo za
stroške bivanja), v nadaljevanju MSP podajamo dve dodatni pojasnili.

 1. Na podlagi sedmega odstavka 59.b člena ZIUOPZP občine vložijo zahtevke za povračilo
  nadomestil za stroške bivanja na podlagi tega člena najpozneje do desetega dne v mesecu za
  pretekli mesec.
  Občine dodatno pozivamo, da k vsakemu zahtevku za povračilo nadomestil za stroške bivanja
  poleg dokumentov, navedenih v našem pojasnilu z dne 22. 11. 2023, priložijo tudi dokazilo o
  izvršenem izplačilu nadomestila na račun upravičenca.
 2. Občine obveščamo tudi, da se sredstva, ki so namenjena povračilom nadomestila za stroške
  bivanja, ne zagotavljajo iz proračuna Ministrstva za solidarno prihodnost (v nadaljevanju: MSP),
  ampak na podlagi upravičenih zahtevkov MSP zaprosi za sredstva, ki jih zagotovi Ministrstvo za
  finance iz rezervacije za naravne nesreče. Glede na navedeno zahtevki občin za povračilo
  nadomestila za strošek bivanja iz operativnih razlogov ne morejo biti realizirani v roku 30 dni od
  prejema popolnega zahtevka kot je bilo navedeno v našem obvestilu z dne 22. 11. 2023, temveč
  bodo realizirani v roku 30 dni od izdaje sklepa o povračilu nadomestila za stroške bivanja
  v drugi stanovanjski enoti.