MF: Analiza zaključnih računov občinskih proračunov za leto 2022

Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: Ministrstvo) je v letošnjem letu ponovno analiziralo vseh
212 zaključnih računov občinskih proračunov za leto 2022.
Kljub javnofinančnim predpisom, ki se uporabljajo tako za pripravo proračuna kot zaključnega
računa proračuna, Priročniku za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, Pravilniku
o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov (Ul RS 157/22) in Navodilu o pripravi
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS,
št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) na Ministrstvu ugotavljamo, da občine zaključne račune še
vedno pripravljajo na različnih strokovnih in kakovostnih ravneh.
Z namenom čim bolj poenotenega pristopa občin pri pripravi zaključnih računov Ministrstvo
predlaga, da se občine z analizo seznanijo in usmeritve Ministrstva upoštevajo pri pripravi svojih
zaključnih računov v prihodnje.