SKUPEN PREDLOG OBČINSKIH ASOCIACIJ ZA DVIG VIŠINE POVPREČNINE ZA LETO 2022

Vodstva združenj občin – Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so oblikovala skupen predlog višine povprečnine za leto 2022.

Združenja smo pri izračunu upoštevala dejanske stroške občin v letu 2021, ki na podlagi izračunov Ministrstva za finance, znašajo 683,16€. Poleg nalog, ki jih je prevzela država po ZFRO in znašajo po izračunu MF 21,56€, je treba pri izračunu povprečnine za leto 2022 upoštevati tudi 75,10€, kar predstavlja trenutno medletno stopnjo inflacije, ki po podatkih SURS znaša 11%.

Tako združenja občin predlagamo, da se povprečnina za leto 2022 izračuna v višini 683,16€ – 21,56€ + 75,10€, kar skupno predstavlja znesek v višini 736,66€.

* * *