Predlog amandmaja k ZIPRS2425

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo predlog amandmaja k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025.

Predlagali smo dopolnitev 45.člena ZIPRS2425 z novim, šestim odstavkom, ki naj se glasi: »(6) Za izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost se izplačilo iz proračuna lahko izvede na podlagi zahtevka za izplačilo en dan pred dnevom plačila pogodbenemu izvajalcu del ali iz naslova drugih obveznosti v okviru izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost, kadar bodo zahtevku za izplačilo priložene vse priloge razen dokazila o plačilu obveznosti. Za tako določeno predčasno izvedbo izplačil iz proračuna se smiselno uporabljajo določbe zakon o izplačilih iz proračuna za sredstva kohezijske politike. Predplačila po tem odstavku se lahko izvedejo, če je upravičenec občina.«

* * *