Pobuda za pripravo okrožnice zdravstvenim domovom in občinam.

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje posredovalo pobudo za pripravo okrožnice zdravstvenim domovom in občinam.

ZOS izpostavlja problematiko pomanjkanja družinskih zdravnikov in zdravnikov drugih specializacij ter načine kako se občine spopadajo s tem. Tako kot so si občine med seboj različne, so različni tudi načini kako le-te rešujejo težave na tem področju. Vsem pa je skupno to, da je del rešitve tudi v podeljevanju koncesij. Skupno pa je tudi to, da ni enotne prakse, kar pa občine pogrešajo.

Nujno potrebno je doseči enotno prakso na tem področju. Menimo, da za dosego tega ni potrebna sprememba zakonodaje, zadostovala bi okrožnica Ministrstva za zdravja, ki bi tako zdravstvenim domovom kot občinam dala jasne usmeritve kako doseči večjo vključenost zdravnikov koncesionarjev v
dežurne službe in službe nujne medicinske pomoči. S tem bi naredili velik korak v smeri zmanjševanja odhodov zdravnikov kot tudi v smeri zmanjševanja podeljevanja koncesij, saj bi s tem zagotovili boljše delovne pogoje zdravnikom v zdravstvenih domovih.

***