Amandma k 54. členu predloga ZIPRS2425

Združenje občin Slovenije je v predlogu amandmaja k 54.členu ZIPRS2425 podalo predlog, da se povprečnina za leti 2024 in 2025 določi v višini 763 evrov.

Podali smo tudi predlog, da se občinam, ne glede na prvi odstavek 15.a člena ZFO-1, v proračunskih letih 2024 in 2025 zagotovijo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe. Predlagali smo, da se v okviru tega dva odstotka teh sredstev zagotovi občinam prizadetim ob letošnjih naravnih nesrečah, in sicer glede na stopnjo prizadetosti.

* * *