Pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje posredovalo pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja.

Najprej opozarjamo na sam način priprave predloga novele Zakona, ki posega v delo občin, v njihovo avtonomijo, zato bi pričakovali predhoden sklic sestanka in razpravo o predlogih sprememb.

Na ZOS odločno nasprotujemo predlogu, da lahko javni vrtec deluje z največ 45 oddelki. Predlagamo, da se ohrani dosedanja ureditev in da je odločitev o tem koliko oddelkov bo imel javni vrtec prepuščeno v odločitev občini. Namreč, ureditve so različne in v praksi ni težav, zato ne vidimo potrebe po zaostrovanju tega normativa.

S 34. členom se Zakonu o vrtcih dodaja novi 127.a člen, ki bo določal financiranje osnovnih šol s prilagojenim programom in tudi glasbenih šol. Menimo da gre za novo finančno obremenitev občinskih proračunov zato predlagamo ali črtanje tega člena ali pa jasno zagotovitev finančnih sredstev v okviru povprečnine.

* * *