Seminar:  Osnove javnega naročanja

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Naročniki po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), med njimi tudi organi samoupravnih lokalnih skupnosti – občine, morajo storitve, gradnje oziroma dobave blaga izvajati v skladu s pravili o postopkih javnega naročanja, ki jih določa ZJN-3.

Pomembno je torej, da so kadri, ki izvajajo javna naročila seznanjeni z določili ZJN-3 oziroma podzakonskih aktih, da lahko pravilno izberejo postopke oddaje javnih naročil, ustrezno pripravijo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter izvedejo celoten postopek oddaje javnega naročila v skladu z določili ZJN-3.

V zadnjih letih je bil Zakon o javnem naročanju večkrat spremenjen, nazadnje leta 2023, ko je v veljavo stopila novela zakona – ZJN-3D, poleg tega pa so se spremile tudi funkcionalnosti, vezane na zagotavljanje elektronskega dela javnega naročanja, predvsem portal javnih naročil, na katerem morajo naročniki objavljati obvestila o naročilu in drugo dokumentacijo.

Na seminarju se boste seznanili s postopkom oddaje javnega naročila v skladu z ZJN-3, od identifikacije potreb in priprave razpisne dokumentacije do zaključka postopka javnega naročanja. Seznanili se boste tudi z obveznostmi v zvezi z objavljanjem obvestil in druge dokumentacije na portalu javnih naročil ter obveznostmi elektronskega javnega naročanja in uporabnostjo sistema e-Dosje.
Program:
Predstavitev postopka javnega naročanja, funkcionalnosti portala javnih naročil in obveznosti elektronskega javnega naročanja ter sistema e-Dosje

Vsebinski sklopi:

 • izvedba postopka oddaje javnega naročila priprava na postopek in raziskava trga
  • izračun ocenjene vrednosti
  • postopki javnega naročanja
  • priprava razpisne dokumentacije (opredelitev pogojev za sodelovanje, razlogov za izključitev, meril za oddajo javnih naročil in tehničnih specifikacij)
 • pregled in ocenjevanje ponudb, dopustnost spreminjanja in dopolnjevanja ponudb ter
 • priprava odločitve o oddaji naročila in
 • dopustnost spremembe pogodb o izvedbi javnega naročila
 • predstavitev portala javnih naročil (kaj je portal javnih naročil, pravice uporabnikov, obveznost in način objavljanja obvestil in druge dokumentacije na portalu javnih naročil)
 • predstavitev obveznosti elektronske oddaje ponudb
 • preverjanje ponudnika v e-Dosjeju
 • zaključek seminarja, povzetki bistvenih določb, razprava in odgovori na vprašanja.

Seminar je namenjen:
•Strokovnim delavcem občin, ministrstev, sodišč,
•ravnateljem in direktorjem javnih zavodov in drugim osebam javnega prava ter njihovim pomočnikom,
•strokovnim delavcem zavodov, agencij in drugih oseb javnega prava, ki vodijo postopke javnih naročil,
•drugim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.
V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si
SPLETNA PRIJAVA TUKAJ