Posvet o spremembi oblikovanja organov ožjih delov občin

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Konferenčna dvorani v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana

Kontakt: gp.mju@gov.si

Ministrstvo za javno upravo že več let spremlja volitve v svete ožjih delov občin in problematiko,
povezano z njimi. Po zadnjih rednih lokalnih volitvah novembra 2022 je, kot običajno po
vsakokratno izvedenih rednih lokalnih volitvah, pripravilo analizo volitev. V ta namen je posebej
pregledalo proces volitev v svete ožjih delov občin. Ministrstvo namreč ugotavlja, da volitve v
svete ožjih delov občin na več zadnjih rednih volitvah spremljajo številne težave, zapleti in
pomanjkanje kandidatov. Pogostost napak pri volilnih opravilih je pri volitvah v svete ožjih delov
občin zaradi zahtevnosti volilnih opravil, omejitev glede nezdružljivosti in zaradi velikega števila
volilnih enot bistveno večja kot pri volitvah občinskega sveta in župana. Posledično so sveti ožjih
delov izvoljeni v nepopolni sestavi, kar lahko navsezadnje onemogoča njihovo konstituiranje.

Ministrstvo je tudi v letu 2022 zaznalo podobne težave, kot so se pojavljale že nekaj zadnjih rednih
volitev, zato je pripravilo predlog spremembe Zakona o lokalnih volitvah. Predlog temelji na
določbi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki omogoča, da se organi ožjih delov občin volijo
bodisi na posreden način, tako, da jih imenuje občinski svet, bodisi na neposreden način, to je na
zborih prebivalcev ožjih delov občin. Podrobnosti bodo predstavljene na posvetu, na katerem
bodo predstavili analizo lokalnih volitev 2022 in predlog sprememb Zakona o lokalnih volitvah, ki
se nanaša na ožje dele občin. Posvet je namenjen predvsem direktorjem občinskih uprav in
tajnikom občinskih volilnih komisij oziroma občinskim javnim uslužbencem, ki skrbijo za
operativno izvedbo volitev.