Dolgotrajna oskrba – med politiko in izvajalci ter uporabniki in svojci

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Državni svet RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

Kontakt:

Posvet organizira Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide na pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica, Socialne zbornice Slovenije, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo.

Namen posveta je celovit pregled aktualnega stanja na področju uvajanja novega sistema dolgotrajne oskrbe, s ciljem iskanja rešitev za težave, ki se jih pri tem zaznava v praksi (npr. nedelovanje informacijskega sistema za obravnavo novih vlog in izdajo odločb oskrbovalcem družinskega člana; pomanjkanje informacij, ki jih potrebujejo centri za socialno delo; nedostopnost baz podatkov primerljivih pravic in še vedno nejasna časovnica vzpostavitve delujočega sistema dolgotrajne oskrbe v praksi).

* * *