Župani Koroškega in Savinjskega regijskega  sveta pozvali vlado o razmisleku o dvigu povprečne za leto 2024, o aktivni vključitvi združenj občin pri nastajanju popravka trenutnega plačnega  sistema ter o srednjeročnih  načrtih sofinanciranja investicij na področju  zdravstvene, šolske, predšolske, kulturne in športne lokalne infrastrukture

Ljubljana, 31. 1. 2024 – Včeraj  je potekalo zadnje  izmed štirih srečanj regijskih svetov Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS). Sestali so se župani  Koroškega in Savinjskega regijskega sveta Združenja občin Slovenije. Župani so izpostavili številne pereče teme in sicer  primernost višine povprečnine glede na stroške občin, plačno politiko v lokalnih skupnostih, odziv države na lanskoletne ujme, problematiko predšolske vzgoje, problematiko regionalnega razvoja, problematiko črpanja evropskih in nacionalnih sredstev, problematiko pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter  problematiko pri  sofinanciranju države  v športno, kulturno, šolsko in predšolsko  in zdravstveno lokalno infrastrukturo.

Ključna aktivnost ZOS je, da čim bolje zastopa interese občin. Predvsem se združenje fokusira na primerno financiranje občin preko povprečnine. Lani je sicer prišlo do dogovora o višini povprečnine med občinami in državo, vendar pa je šlo za političen dogovor, ki ne pokriva dejanskih stroškov, ki jih občine imajo. Vsekakor smo na združenju na pristojne že posredovali poziv, da se preuči dogovor vlade z sindikati javnega sektorja v smislu dviga povprečnine že v letu 2024. Opozorjeno je bilo, da dogovorjena višina povprečnine za leto 2024 nikakor ne bo zadoščala za kritje zakonsko določenih nalog. Razkorak med povprečnino in dejanskimi stroški občin bo v letu 2024 zagotovo znašal 12% in na to je ZOS opozarjal že v okviru pogajanj za določitev višine povprečnine.

Glede plačne politike ugotavljamo, da v državi »vre«  na vseh področjih, zato smo v okviru našega združenja opozorili tudi na anomalije pri funkcionarskih plačah in ostalih plačah v občinah in  občinskih zavodih. Zahtevali smo takojšnjo vključitev vseh združenj v pogajanja o plačah na področju lokalne samouprave tako z vidika zagotovitve normalnega plačila funkcionarjem in uradnikom, kot tudi z vidika zagotavljanja dodatnih sredstev za te namene.

Občine imajo veliko razvojnega potenciala, ki ga uresničujejo tudi s pomočjo evropskih sredstev. Trenutno pri koheziji v tej perspektivi ni premikov, slednje je potrebno čimprej premakniti naprej. Prav tako župane zanima kakšni so srednjeročni načrti države  pri investicijah v športno, kulturno, šolsko, predšolsko  in zdravstveno lokalno infrastrukturo. Združenje je na vsa resorna ministrstva posredovalo prošnjo za srednjeročne načrte na tem področju.

Prostora za izboljšave je nedvomno veliko, pomembno pa je, da država prisluhne občinam, jih vključi v pripravo programov in javnih razpisov. Nedvomno pa bi bili rezultati še boljši, če bi imeli v Sloveniji vzpostavljene pokrajine. Ker jih ni izgubljamo pomemben potencial in tudi to je eno od sporočil današnje seje regijskih svetov.

* * *