ZOS PRED ČETRTKOVIM SESTANKOM S PRISTOJNIMI RESORJI PODAL PREDLOGE ZA SPREMEMBO ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

Ljubljana, 1. 8. 2023 – Združenje občin Slovenije (ZOS) je danes na pristojni ministrstvi pred četrtkovim srečanjem podalo izhodiščne predloge in poglede glede novosti v zakonodaji na področju naravnih nesreč. Dober teden dni nazaj je pristojnemu ministrstvu v okviru priprave Odloka o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leta 2023-2026 predlagalo tudi povišanje sredstev za sofinanciranje programov naravnih nesreč.


Slovenija se še vedno sooča z neurji, točo in vetrolomi, ki puščajo ogromno škodo tako na objektih kot v naravi. Škoda z vsakim neurjem narašča, napovedana pa so že nova. Občine skupaj z gasilskimi društvi ves čas pomagajo prebivalcem pri odpravi posledic škode, vendar so njihove proračunske rezerve za tolikšno škodo premajhne, oziroma že porabljene. Treba bo pristopiti k sistemskim spremembam in zagotoviti dodatna sredstva. Združenje občin Slovenije je  na Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za naravne vire in prostor pred četrtkovim srečanjem z namenom vsebinsko učinkovitega dela  naslovilo poglede in izhodiščne predloge  sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in predlog zagotovitve dodatnih sredstev v okviru Sklada za podnebne spremembe.

Glede sistemskega zakona s področja naravnih nesreč:

  • absolutno podpiramo predlog predsednika Vlade RS, da bodo na podlagi predhodnega sanacijskega načrta občine upravičene do 20-odstotnega vnaprejšnjega plačila za nujne ukrepe, delna ocena stroškov pa bo omogočila ukrepanje še pred pripravo celovite ocene škode;
  • predlagamo spremembo tretjega odstavka 11. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in sicer iz 0,3 promila na 0,2 načrtovanih prihodkov državnega proračuna (znižanje praga za aktiviranje sistema za odpravo naravnih nesreč),
  • predlagamo, da se vzpostavi sistem po katerem bi se lahko na podlagi tega zakona zagotovilo odpravo naravnih nesreč regijskih oz. lokalnih razsežnosti, slednji pojavi  so v zadnjih obdobjih značilni za podnebno področje naše države, zato je treba temu prilagoditi sistem;
  • predlagamo, da se prisluhne pobudam občin (Vojnik, Črna na Koroškem…) v zvezi s povračili intervencijskih stroškov, in sicer, da se z njimi pokrije tudi stroške domačih gasilcev – v tem primeru predlagamo, da se sistem povračil stroškov na tem področju dodela na način, da bo ko bo šlo za naravne nesreče večjega obsega povračilo možno tudi na tem področju.

ZOS  je pristojnemu ministrstvu predlagalo, da Vlada RS v okviru Odloka o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leta 2023-2026, ki je bil 16. 6. 2023 objavljen na portalu eDemokracija in še ni sprejet, s prerazporeditvijo sredstev med posameznimi programi poveča  sredstva za ukrep »Prilagajanje«, in sicer za »Sofinanciranje programov s področja naravnih nesreč«. Namreč žal smo priča vedno pogostejšim naravnim nesrečam in vremenskim ujmam, zato bi bilo nujno potrebno povečati sredstva namenjena tako odpravi posledic naravnih nesreč kot tudi obnovi poškodovanih objektov lokalne infrastrukture. Predlagana sredstva ja smiselno podvojiti, saj je stanje na tem področju alarmantno.

ZOS se vladi zahvaljuje za vso pomoč občinam in za hiter odziv pri povračilu intervencijskih stroškov  in se bo še naprej trudilo za vzpostavitev čim boljšega sistema odprave naravnih nesreč.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *