ZOS državi predlaga 16 ukrepov za čimprejšnje izboljšanje trenutne situacije pri odpravi posledic ujme

Ljubljana 8. 8. 2023 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije (ZOS) se je danes pred sestankom s predsednikom vlade in ministri sestalo na izredni seji. Člani so se seznanili s situacijo v občinah članicah in aktivnostmi ZOS povezanimi z novelo zakona o odpravi naravnih nesreč ter podali podporo k predlogu zakona, ki naj bi bil sprejet še ta teden. Želeli bi, da se odprava naravnih nesreč sistemsko uredi na način, da bi bilo v odpravo naravnih nesreč zajeto celotno leto za celotno območje države vseskozi in ne samo v letošnjem letu. Oblikovana so bila tudi izhodišča za predlog 16 ukrepov, ki jih bodo v preučitev predlagali vladi na današnjem sestanku, prav tako pa vladi predlagajo ustanovitev medresorske delovne skupine, ki bo v sodelovanju z združenji spremljala realizacijo predlaganih ukrepov.


Predsedstvo ZOS tako predlaga Vladi RS v preučitev naslednje ukrepe:

•             optimizacijo sistema povračil intervencijskih stroškov (občine so dobile povrnjenih 20 % odstotkov intervencijskih stroškov  – odstotek takojšnjih povračil je treba povečati);

•             intervencije naj bodo odprte dlje časa (vsaj do konca leta), da se poškodovani vodotoki učinkovito sanirajo;

•             proučitev učinkovitejšega sistema upravljanja  z vodotoki, da se preprečijo takšne elementarne nesreče (morebiten delni prenos na občine z ustrezno podporo finančnih sredstev iz vodnega sklada);

•             proučitev učinkovitejšega sistema upravljanja z gozdovi (da se bodo krčili na način, da upravljanje ne bo povečevalo tveganja plazenja zemljine, hudourniških vodotokov…);

•             nadaljevanje izgradnje  objektov (večnamenskih) na rekah – ta ukrep bo izboljšal protipoplavno varnost;

•             povečanje sredstev v državnem proračunu za odpravo naravnih nesreč,  spremeniti sistem financiranja naravnih nesreč na ravni države v večletne programe (sanacije so daljše od enega leta), sistem koriščenja proračunske rezerve je treba iz kratkoročnega obdobja podaljšati v srednjeročno obdobje ter kadrovsko povečati sektor za odpravo naravnih nesreč;

•             povečanje sredstev za  namene odprave naravnih nesreč v podnebnem skladu (povečanje sredstev za odpravo naravnih nesreč in subvencije opreme za gasilstvo in civilno zaščito);

•             preusmeritev EU sredstev (kohezija in načrt za okrevanje) na način, da bi bila sredstva lahko namenjena tudi za obnovo javne infrastrukture (lokalne in državne);

•             hitro pomoč države pri vzpostavitvi občinske javne infrastrukture (ceste, mostovi, šole vrtci in drugi javni objekti) iz sredstev državnega proračuna, EU sredstev in solidarnostnega sklada;

•             hitro pomoč gospodarstvu, da se čimprej vzpostavi izvajanje gospodarske aktivnosti v občinah iz sredstev državnega proračuna,

•             vzpostavitev zakonskega okvirja za  sistem pomoči s  proračunskimi sredstvi  neposredno oškodovanim občanom (avansna plačila- takojšnja pomoč);

•             poenostavitev pridobitve projektne dokumentacije vključno z vsemi dovoljenji za izgradnjo protipoplavnih zaščit (proučiti učinkovitost sistema naravovarstvene stroke);

•             za vse vodotoke v RS naj Direkcija za vode pripravi hidrološke hidravlične  študije, ki naj se javno objavijo in so dostopne vsem za potrebe protipoplavnih ukrepov in za prostorsko načrtovanje;

•             zagotovitev  stabilnega in zadostnega financiranja občin – višina povprečnine naj pokrije dejanske stroške občin (v letu 2022 so dejanski stroški občin bili  725,76 eur) + inflacijo izračunano s strani SURS v tekočem letu  – Tako se predlaga  povečanje povprečnine že v letu 2023 (predlagana povprečnina za leto 2023 769,58 eur, za leto 2024 799,58 eur in za leto 2025 815,69 eur;

•             pospešitev izplačil občinam iz EU skladov za že opravljena dela – da se poveča trenutna likvidnost občin;

•             vzpostavitev boljšega sistema sofinanciranja gasilske dejavnosti na vseh ravneh.

* * *