Zbiranje podatkov za leto 2023 o stanju stavb/posameznih delov stavb, katerih uporabna površina je večja kot 250 m2 in so v lasti širšega javnega sektorja

Ljubljana, 14. 3. 2024 – S strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo smo bili seznanjeni, da so  za potrebe priprave okvira nacionalnega finančnega načrta za prenovo stavb ter izvedbo analize obstoječega stanja stavb, ki so v lasti oseb širšega javnega sektorja  (v nadaljevanju: ŠJS) in se uporabljajo za opravljanje njihove dejavnosti, na Ministrstvu  začeli z zbiranjem podatkov za leto 2023 o stanju stavb/posameznih delov stavb, katerih uporabna površina je večja kot 250 m2 in so v lasti ŠJS. Ministrstvo sporoča, da je vsem občinam že posredovalo dopis z informacijami o zbiranju.

Zbrane podatke bodo uporabili tudi kot podlago za pripravo prenove Dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050 (v nadaljevanju: DSEPS 2050) in oblikovanje potrebnih finančnih mehanizmov za razogljičenje nacionalnega stavbnega fonda do leta 2050.

Eden izmed virov potrebnih podatkov o javnih stavbah/posameznih delih stavb, ki so v lasti oseb ŠJS in se uporabljajo za opravljanje njihove dejavnosti je nacionalna aplikacija Energetsko knjigovodstvo (v nadaljevanju: aplikacija EK), ki se izvaja za zavezance (v nadaljevanju: upravljavce), na osnovi Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (v nadaljevanju Uredba).

Poročanje v aplikacijo EK je del vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah OJS po Uredbi in je obvezno za vse stavbe/posamezne dele stavb, ki so v lasti RS ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je RS ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2. Poročanje je obvezno tudi za stavbe, kjer je vsota uporabne površine več posameznih delov stavb v posamezni stavbi večja kot 250 m2. Zavezanec mora najmanj enkrat letno, in sicer do 31. marca za predhodno leto, vnašati podatke v aplikacijo EK o upravljanju z energijo v svojih stavbah.

V letu 2022 je Ministrstvo izvedlo analizo vseh obstoječih podatkov v aplikaciji EK. Rezultati analize kažejo, da le 30 % upravljavcev po Uredbi, redno poroča v aplikacijo EK.

Vezano na rezultate analize, želijo najprej spodbuditi vse upravljavce k rednemu poročanju v aplikacijo EK skladno z Uredbo, z dodatnimi aktivnostmi pa želijo zbrati manjkajoče podatke.

Ena takšnih aktivnosti je priložena excel tabela, kamor naj občine vpišejo vse stavbe/posamezne dele stavb večje kot 250 m2, ki so v njihovi lasti in v uporabi za leto 2023.

V kolikor občina že redno poroča v aplikacijo EK, samo izpolni ter podpiše izjavo o pravilnih in verodostojnih podatkih za leto 2023 v portalu Energetsko knjigovodstvo, (v nadaljevanju: Izjava) in excel tabele v tem primeru ni potrebno izpolnjevati.

Pravilni in verodostojni podatki vpisanih stavb so ključni, saj bodo vplivali na prihodnje cilje, ukrepe ter finančne mehanizme za prenovo javnih stavb ŠJS, zato Ministrstvo poziva, da se za tehnično in strokovno pomoč pri izpolnjevanju prilog občine obrnejo na svoje pooblaščene zunanje strokovnjake – Lokalne energetske agencije ali osebe, ki izpolnjujejo pogoje za upravljanje z energijo v javnem sektorju.

Ministrstvo med drugim opozarja tudi, da mora občina v skladu s 15. členom Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) pooblastiti zunanje strokovnjake za opravljanje vseh ali posameznih nalog upravljanja z energijo, če teh nalog ne more opraviti s svojimi zaposlenimi osebami.

V kolikor občina nima pooblaščenega zunanjega strokovnjaka ali svojih lastnih zaposlenih oseb, za opravljanje vseh ali posameznih nalog upravljanja z energijo, vam je na voljo Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica do 5.4.2024 preko telefona 00386 5 393 24 60, video klica ali e-naslova info@golea.si, ki bo nudila strokovno in tehnično pomoč pri zbiranju podatkov.

Izpolnjeno excel tabelo oziroma izjavo občina pošlje na e-naslov info@golea.si, in sicer najkasneje do 3. 4. 2024.

***