Z ministrom Brežanom in njegovo ekipo o predlogu zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja in o ukrepih sanacije po poplavah

Ljubljana, 18. 8. 2023 – Danes je v prostorih Ministrstva za naravne vire in prostor potekal sestanek predstavnikov združenj občin z ministrom Urošem Brežanom in njegovo ekipo. Tema sestanka je bil predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, katerega priprava traja že več kot leto dni, in o ukrepih sanacije po poplavah. Sestanka se je udeležil tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj.


Minister Brežan je uvodoma pozdravil vse prisotne in na kratko podal zadnje informacije o aktivnostih pri sprejemanju predloga zakona, ki se nahaja v zaključni fazi pred obravnavo na vladi.

Predstavniki občin so ministru Brežanu podali kritiko na račun priprave besedila zakona, saj se njegovo besedilo pripravlja že več kot leto dni, prav tako pa se zadnja različica, ki je bila v javni obravnavi ne razlikuje od te iz prve. Združenja občin so na ministrstvo v tem času podala več pripomb in dopisov, na katera nismo prejela nobenega pisnega odgovora in v tej luči je bil ministru Brežanu podan predlog k vzpostavitvi konstruktivnejšega dialoga na tem področju. Združenja občin smo zaprosila za pisni odziv na vse podane pripombe in predloge, katere bomo po zagotovilih ministra tudi prejeli.

V nadaljevanju razprave je predsednik ZOS Robert Smrdelj opozoril naj se dobro delujočega sistema ne spreminja, tam kjer pa so težave naj se jih odpravi. V zvezi z režijskimi obrati je povedal, da delujejo po drugačnem konceptu, funkcionirajo dobro in, so racionalni. V kolikor pa je na strani ministrstva ocenjeno, da tiči težava v nadzoru, pa je predlagal, da se najde način kako to urediti. Dodal je, da vzpostavljanje dodatnih institucij in spreminjanje sistema ni smotrno, saj se bodo na dolgi rok stvari zbirokratizirale in samo še dodatno zapletle, pravega učinka pa ne bo.

Minister Brežan je povedal, da se bo šlo v iskanje možnosti, da se uvede nadzor pri režijskih obratih, ki bo zagotovljen s strani države.

V zvezi z oskrbo s pitno vodo je bilo s strani predstavnikov združenj občin izpostavljeno, da gre pri tem preneseno nalogo s strani države na občino in za izvajanje nalog mora država občinam zagotoviti ustrezna finančna sredstva. Predstavniki ministrstva so v zvez s tem podali odgovor, da je treba na finančne posledice gledati s širšega vidika – sredstva za infrastrukturo, komunalni prispevek, omrežnina – in da ni enoznačnega odgovora. Predsednik Smrdelj je podal jasno stališče, da je treba najti način kako naj to ostane izvirna pristojnost občin.

S strani predstavnikov Ministrstva za okolje,  podnebje in energijo so bili podani odgovori na pripombe združenj občin. Tako je bila upoštevana pripomba, da se bodo cene komunalnih storitev sprejemale z odlokom občinskega sveta. V zvezi z  dajatvijo za odlaganje odpadkov, je bilo povedano, da bo strošek prenesen v vrednost odlagališča, ki ga občina v obliki najemnine zaračuna izvajalcu. Zbira se bo pri občini in ne pri izvajalcu.

Združenja občin bomo s strani MNVP in MOPE prejela pisna stališča na vse podane predloge in pripombe. Te bomo preučili in po potrebi ponovno podali pripombe na predlog zakona.

V razpravi o sanacijskih ukrepih po julijskih neurjih in avgustovskih poplavah, ki so povzročili ogromno gmotne škode je minister Brežan povedal, da je predplačilo občinam v višini 40% velika sprememba, ki gre v korist le-teh, hkrati pa se zaveda, da bo sanacija draga, dolgotrajna in se je bo treba lotiti premišljeno. Povedal je, da se pripravlja nov interventni zakon in zakon za področje obnove. V prihodnjem tednu bo na ministrstvu potekal tudi sestanek sveta za vode, katerega namen je pridobiti informacije s strani stroke kako vidijo zadnje dogodke in kako sistemske spremembe.

Predstavniki občin so poudarili, da je trenutno največ težav pri popisnih komisijah in podali predlog, da svoje kadre na teren pošljejo tudi ministrstva. Nujno je treba aktivirati čim več ljudi za popis, saj občine nimajo ne kadra in ne znanja za vse popise. Predsednik ZOS Robert Smrdelj je opozoril, da bo zmanjkalo ekip za popise in da največjo težavo predstavljajo popisi škode na objektih, saj je izkušenj na tem področju zelo malo. Poudaril je, da je treba izobrazit ljudi, ki bodo izvajali popise škode. ZOS je na URSZR že podal predloge spletnih izobraževanj, in sicer ločeno za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, škode na infrastrukturi, škode na objektih in na stavbah. Prav tako je ZOS predlagal, da se za občine pripravi:

  • vzorec poziva za oškodovance, ki se ga objavi na spletnih straneh občine in na lokalnem radiju ali drugem mediju,
  • da se za oškodovance pripravi vzorce izpolnjenih obrazcev,
  • da se prijavijo jasna navodila za oškodovance,
  • da se pripravijo jasna navodila za občinske komisije za oceno oziroma izračun škode.

Podan je bil tudi predlog, da se razmisli o nagrajevanju članov popisnih komisij.

Dotaknili so se tudi težav z odpadki. Vzpostavljene so začasne deponije, vendar občine kljub temu potrebujejo informacije kam z vsemi temi odpadki in kdo jih bo prevzel. Ministru in ekipi je bilo podano vprašanje glede čistih naplavin, in sicer ali se to lahko prenaša na kmetijske površine, ki so trenutno že prekrite z naplavinami. Ta zemljišča bi nato vzpostavili nazaj v kmetijska. Podano je bilo tudi opozorilo o izvajanju sečnje po vetrolomu, ki je v mesecu juliju povzročil veliko škode po gozdovih. Sedaj se izvaja sečnja in izvajalci s mehanizacijo še dodatno bremenijo že tako poškodovane ceste in teren.

Predstavniki občin so opozorili tudi na izjemno visoke cene gradbinskih storitev in pozvale ministra k ureditvi področja – morda z uvedbo cenovne kapice.

Veliko razprave so prisotni namenili področju nadomestnih gradenj. Posamezne občine so že našle primerna nadomestna zemljišča. Prisotni so se strinjali, da je treba ljudem dati možnost izbire.

Državna sekretarka na MNVP, pristojna za prostor, Lenka Kavčič je poudarila, da je treba biti pri vsakršnem posegu v prostor previden, saj se hitre rešitve na dolgi rok velikokrat izkažejo za zelo slabe. Podala je informacijo, da gredo razprave v smeri priprave različnih možnosti tipologij stavb in dodala, da bo treba v prihodnje iti v smeri trajnostnega načina bivanja.

Dejstvo je, da bo treba nadomestna bivališča dokaj hitro postavit, zato je treba najti rešitve kako se to lahko naredi znotraj gradbene zakonodaje. Pred pričetkom kakršnih koli aktivnosti na tem področju pa je treba priti do jasnih številk koliko družin bo potrebovalo take namestitve, saj trenutno te številke še niso znane.

                                                    * * *