VLADA RS TUDI O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O ŠOLSKI PREHRANI

Ljubljana, 1. 6. 2023 – Vlada RS je na 52. redni seji med drugim podala soglasje k predlogom amandmajev k noveli Zakona o javnih financah, izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, obravnavala problematiko rasti cen v gradbenih in drugih pogodbah, izdala Uredbo o pitni vodi, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, podala soglasje k Sklepu o odstotkih vrednosti zdravstvenih storitev, podala stališče k predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in nadzoru trga necestne mobilne mehanizacije, se seznanila z namero podpisa dodatka k memorandumu o soglasju glede globalnega satelitskega navigacijskega sistema NAVSTAR in sprejela Srednjeročni obrambni program RS 2023-2028 (SOPR 2023–2028).


Predlogi amandmajev k noveli Zakona o javnih financah
Vlada RS je podala soglasje k predlogom amandmajev k noveli Zakona o javnih financah, ki so pripravljeni na podlagi pripomb Zakonodajno pravne službe Državnega zbora.

Rast cen v gradbenih in drugih pogodbah
Zakon o javnem naročanju in javnih financah določata, da je za vodenje javnih naročil ter sklepanje pogodb v breme proračuna, vključno z izborom in določitvijo načina spreminjanja cen, odgovoren predstojnik posameznega organa (minister, župan, direktor itd.). Določitev načina spremembe cen pa je odvisna od predmeta naročila oziroma pogodbe, ki jo najbolje pozna naročnik in jo zato lahko najbolj ustrezno določi. Vlada RS ne sme določati oziroma predpisovati, katera metodologija oziroma kateri indeks je najbolj primeren, ker je način prilaganja cen inflaciji odvisen od več dejavnikov, predvsem pa pogodbenih določil.

Amandmaji k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani
Določbe se spreminjajo na način, da se brezplačno kosilo opredeli kot 100 % subvencija kosila za vse učence, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na kosilo.

Z amandmaji se zamika uporaba predloga zakona na 1. september 2027, saj poseg v sistem organizirane šolske prehrane pomeni poseg v kompleksen preplet dejavnikov kot so kadrovske, prostorske in organizacijske zmožnosti ter opremljenost posameznih šol.

Celoten povzetek 52. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *