Vlada RS sprejela predlog novele Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v letih od 2023 do 2027

Ljubljana, 15. 3. 2024 – Vlada RS je na 95. redni seji, ki je potekala 14. 3. 2024, med drugim sprejela predlog novele Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo, Letni načrt za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo in Izhodišča za pripravo zakona o kakovosti v zdravstvu. Vlada RS je sprejela tudi Izhodišča za sklenitev sporazuma o poteku mediacije za reševanje stavkovnih zahtev Glavnega stavkovnega odbora FIDES in se seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021–2027 in Poročilom o regionalnem razvoju med letoma 2018 in 2022. Izdala je Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter prerazporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu. Seznanila se je z Informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo ter Vlada RS je pozvala družbo DARS, d. d., da zagotovi izvedbo projekta 3. razvojne osi skladno s časovnico ter sprejela Odgovor na opomin o nenotifikaciji direktive o visokokvalificiranih zaposlitvah, sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Kranj–Jesenice–državna meja in sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge na odseku Borovnica – Logatec.

Predlog Zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v letih od 2023 do 2027

Predlog Zakona podaljšuje obdobje zagotavljanja finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo za tri leta, in sicer namesto do leta 2027 do leta 2030. Skupni obseg sredstev, ki jih za investicije v športno infrastrukturo namenja Vlada RS, ostaja nespremenjen in znaša za celotno obdobje 150 milijonov evrov. Za športno infrastrukturo bo tako letno povprečno namenjenih 20 milijonov evrov in letna realizacija v letu 2023.

Predlog zakona sledi uresničitvi dogovora na vladi, da ministrstva (ob upoštevanju povečanja javnofinančnih odhodkov zaradi povečanja porabe v okviru odprave posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023) že sprejete ukrepe prilagodijo na finančne posledice poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023. Vlada RS predlaga obravnavo po nujnem postopku.

Letni načrt za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo

Vlada RS, na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v RS v letih od 2023 do 2027, z letnim načrtom, ki ga sprejme najkasneje do 31. marca v tekočem letu, opredeli prioritetna področja za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo.

V Letnem programu športa v RS za leto 2024 in državnem proračunu za leto 2024 je za ta namen zagotovljenih 22,4 milijona evrov. Znesek zagotovljenih sredstev je pripravljen v skladu s spremembami Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v RS v letih od 2023 do 2027.

Za letos je načrtovana objava javnega razpisa. Prioritetna področja za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2024 pa so obnova, novogradnja in rekonstrukcija javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov za funkcionalno ovirane ter protipoplavna in protiplazna zaščita športnih objektov.

Ministrstvo bo v primeru, da na določenem prioritetnem področju predvidena sredstva ne bodo porabljena, neporabljena sredstva po potrebi preneslo na druga prioritetna področja iz letnega načrta.

Izhodišča za pripravo zakona o kakovosti v zdravstvu

Vlada RS je sprejela izhodišča in Ministrstvu za zdravje naložila pripravo predloga zakona o kakovosti v zdravstvu. Z zakonom, ki bo veljal za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, se bodo določili pogoji za zagotovitev sistema vodenja in upravljanja kakovosti v zdravstvenih organizacijah v RS.

Celovita kakovost javnega zdravstva temelji na kakovosti sistema zdravstvenega varstva, merjenju in zagotavljanju čim boljših izidov zdravljenja, na kakovosti poslovanja ter zadovoljstvu pacientov z zdravstveno obravnavo.

Kakovost v zdravstvu se nanaša na celotno zdravstveno obravnavo in vsebuje več dimenzij: varnost, pravočasnost, kontinuiteta, učinkovitost, enakopravnost ter osredotočenost na pacienta.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.