Vlada RS sprejela predhodne programe odprave posledic neposredne škode na stvareh neurij s poplavami v juliju in avgustu

Ljubljana, 22. 9. 2023 – Vlada RS je na 70. redni seji, ki je potekala 21. 9. 2023, med drugim sprejela predhodne programe odprave posledic neposredne škode na stvareh neurij s poplavami v juliju in avgustu in potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z dežjem, s poplavami in vetrom med 12. in 13. julijem 2023. Vlada RS je sprejela tudi metodologijo za zeleno proračunsko načrtovanje in se seznanila s Statističnim poročilom o javnih naročilih, oddanih v letu 2022. Sprejet je bil tudi predlog stališča Slovenije o predlogu evropske uredbe o uvedbi digitalnega evra.

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 12. in 13. julijem 2023

Pravice porabe za izvedbo predhodnega programa v višini 3.613.000 evrov se zagotavljajo v okviru državnega proračuna.

Predplačilo sredstev se dodeli lokalnim skupnostim oziroma se sredstva dodelijo drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predlog višine dodelitve sredstev lokalnim skupnostim in drugim neposrednim proračunskim uporabnikom temelji na oceni škode, ki se nanaša na občinsko lastnino, oziroma je ocenjena kot škoda na vodotokih.

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023

Pravice porabe za izvedbo predhodnega programa v višini 8.540.000 evrov se zagotavljajo v okviru državnega proračuna.

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023

Pravice porabe za izvedbo predhodnega programa v višini 222.000.000 evrov se zagotavljajo v okviru državnega proračuna.

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja med 12. in 13. julijem 2023

Vlada RS je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z dežjem, s poplavami in vetrom med 12. in 13. julijem 2023 na območju Gorenjske, Koroške, Podravske, Pomurske, Posavske, Severno Primorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije, ki skupno znaša 37.951.304,56 evra in jo je 14. septembra 2023 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda:

  • na kmetijskih zemljiščih 1.398.763,81 evra,
  • na uničenih stavbah 579.014,70 evra,
  • delna škoda na stavbah 8.090.483,89 evra,
  • na gradbeno-inženirskih objektih 11.710.686,57 evra,
  • na vodotokih 11.695.791,95 evra,
  • na gozdnih cestah 729.307,23 evra,
  • na državnih cestah 990.484,63 evra,
  • v parkih kulturne dediščine 655.337,26 evra ter
  • v gospodarstvu 2.101.434,52 evra.

Škoda na kulturni dediščini je vključena v delni škodi na stavbah v oceni škode občinskih komisij.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023 in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Program odprave posledic neposredne škode bodo v skladu z določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč pripravila pristojna ministrstva.

Vlada RS je s sklepom pooblastila Državno komisijo, da lahko izjemoma potrdi ponovno oceno škode pri posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so ugotovljena nova dejstva, zaradi katerih je bila ocena neposredne škode bistveno višja ali nižja, pa je oškodovanec predhodno storil vse, da bi bila škoda ocenjena v skladu s predpisi oziroma predpisano metodologijo. Potrjeno ponovno oceno škode Državna komisija pošlje Ministrstvu za naravne vire in prostor. O ponovni oceni škode mora Ministrstvo za naravne vire in prostor seznaniti Vlado RS ob predložitvi programa za odpravo posledic nesreče.

Vlada je potrdila tudi stroške ocenjevanja škode zaradi posledic močnega neurja z dežjem, s poplavami in vetrom med 12. in 13. julijem 2023, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava RS za zaščito in reševanje v skupni višini 8.248,00 evra, ki se bodo pokrili iz proračunske rezerve.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.