Vlada RS sprejela Poročilo o izplačilih intervencijskih stroškov prizadetim občinam ob poplavah v avgustu 2023

Ljubljana, 27. 12. 2023 – Vlada RS je na 167. dopisni seji, ki je potekala 22. 12. 2023, potrdila proračunske prerazporeditve in sprejela Poročilo o izplačilih upravičenih intervencijskih stroškov občinam, prizadetim ob katastrofalnih poplavah med 4. in 31. avgustom letos.

Proračunske prerazporeditve

Vlada RS je potrdila prerazporeditve pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

Med drugim bo Uprava RS za zaščito in reševanje v tekočo proračunsko rezervo in na postavko rezervacije za naravne nesreče prerazporedila neporabljene pravice porabe v višini 21,2 milijona evrov, ki jih je prejela za odpravo posledic naravnih nesreč.

Na Ministrstvo za pravosodje so bila razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 6,5 milijona evrov. Namenjena bodo zagotavljanju ustreznih prostorov za delo pravosodnih organov v Ljubljani.

Na Generalštab Slovenske vojske pa sredstva v višini 5,8 milijona evrov, ki bodo namenjena plačilu prvega vpoklica za nakup helikopterjev skladno z dogovorom med ministrstvoma za obrambo Italije in Slovenije o sodelovanju na področju vojaškega letalstva.

Intervencijski stroški po avgustovskih poplavah

Vlada RS je sprejela Poročilo o izplačilih upravičenih intervencijskih stroškov občinam, prizadetim ob katastrofalnih poplavah med 4. in 31. avgustom letos (v nadaljevanju: Poročilo). Odločila je, da URSZR konča postopke izplačevanja upravičenih intervencijskih stroškov občinam za potrjene zahtevke, ki jih je uprava dobila do vključno 21. decembra letos. Neporabljena finančna sredstva bo Uprava RS za zaščito in reševanje vrnila v proračun RS.

Poročilo obravnava izplačilo upravičenih intervencijskih stroškov občinam, prizadetim ob katastrofalnih poplavah med 4. in 31. avgustom letos, ob katerih je bil aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah.

Uprava RS za zaščito in reševanje je prizadete občine pozvala, da predložijo zahtevke za izplačilo upravičenih intervencijskih stroškov, nastalih pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči med 4. in 31. avgustom letos, vključno z verodostojnimi listinami, ki so izkazovale upravičenost do povračila evidentiranih intervencijskih stroškov. Po izvršeni kontroli prejetih 155 enkratnih oziroma delnih zbirnih zahtevkov upravičenih intervencijskih stroškov in predloženih dokaznih listinah prizadetih občin je uprava izvedla kontrolo zahtevkov in listin. V nadaljevanju je uprava do 20. decembra letos izvedla izplačila upravičenih intervencijskih stroškov prizadetim občinam v višini 74.677.311,66 evra oziroma jih bo do 29. decembra letos v skupni višini 78.183.418,97 evra.

***