Vlada RS s sklepom 61 občinam v povrnitev intervencijskih stroškov zaradi jesenske ujme

Ljubljana, 7. 3. 2024 – Vlada RS je na 94. redni seji, ki je potekala 6. 3. 2024, med drugim sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023 ter v zvezi s tem sklep o povrnitvi upravičenih intervencijskih stroškom občinam. Sprejet je bil tudi Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2024, Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2024, odgovor na dopis Varuha človekovih pravic RS v zvezi z regulativo na področju nizkofrekvenčnega hrupa in Stališče do predloga direktive o določitvi minimalnih pravil za preprečevanje pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju v Uniji.

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo Predhodni program odprave neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023, v skupni višini 15.300.000,00 evra.

Sklep o povrnitvi upravičenih intervencijskih stroškov prizadetim občinam

Na podlagi sprejeta sklepa bodo 61 občinam, ki so jih med 27. oktobrom in 6. novembrom lani prizadela močna neurja, povrnjeni upravičeni intervencijski stroški do skupne višine 6.908.290,13 evra. 

Občine na prizadetih območjih so že ob predhodnih neurjih izčrpale lastna sredstva za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. Vlada je zato sprejela sklep, da bodo  intervencijski stroški 61 občin, nastali v navedenem obdobju, povrnjeni.

Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2024

Letni program porabe sredstev Gozdnega sklada določa razdelitev sredstev po določenih namenih v posameznem letu.

Sredstva Gozdnega sklada se namenijo za financiranje:

  • pridobivanja gozdov;
  • nalog v zvezi z razpolaganjem z državnimi gozdovi,
  • obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki ureja dedovanje,
  • ukrepov na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 in programom vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi nacionalnega gozdnega
  • programa pripravi Zavod za gozdove Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja gozdove,
  • obveznosti do občin,
  • obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih,
  • promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig,
  • nalog v zvezi s prevozom, hrambo in prodajo zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih sortimentov, ki jih izvaja družba na podlagi zakona, ki ureja gozdove, in
  • obveznosti iz naslova denacionalizacije gozdov – ureja ZGGLRS.