VLADA RS POTRDILA PREDLOG SPREMEMBE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 11. 7. 2023 – Vlada RS je na svoji 58. redni seji sprejela razrez proračunskih izdatkov po ministrstvih in potrdila predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost.


Razrez proračunskih izdatkov za leti 2024 in 2025
Vlada RS je sprejela razrez proračunskih izdatkov po ministrstvih. Skupni odhodki bodo leta 2024 znašali 15,2 milijarde evrov, leta 2025 pa 15,9 milijarde evrov. To omogoča naslavljanje ključnih prioritet v prihodnjem obdobju, hkrati pa vlada sledi fiskalnim pravilom, ki bodo prihodnje leto znova začela veljati.

Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost
Po izračunih, ki jih je lani junija objavila Evropska komisija (EK), bo lahko Slovenija iz mehanizma do konca leta 2026 koristila 1,49 milijarde evrov nepovratnih sredstev in ne 1,78 milijarde, kot je bilo predvideno ob potrditvi načrta. V okviru načrta bo Slovenija za ukrepe, ki bodo prispevali k ciljem evropskega načrta REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda, koristila tudi dodatnih 117 milijonov evrov iz stabilnostne rezerve sistema trgovanja z emisijami in 5 milijonov evrov iz evropskega sklada za pomoč državam članicam pri spopadanju z negativnimi posledicami brexita.

Ključne razlike med izhodiščnim in končnim predlogom sprememb načrta so pri treh naložbah:

  1. »Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji« – Po ponovni preverbi in prejemu zagotovil s strani Univerze v Ljubljani oziroma Medicinske fakultete, da projekt Kampus Vrazov trg teče po načrtovani časovnici in da bo projekt izveden v časovnem okviru načrta, torej do sredine leta 2026, se je vlada odločila, da projekt ostane del načrta.
  2. »Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni« – Ob potrditvi naložbe je bil del načrta tudi projekt gradnje nove infekcijske klinike v Mariboru. Časovnica izvedbe projekta se občutno zamika in obstaja resno tveganje njegove izvedbe do sredine leta 2026, kar bi zaradi nedoseganja mejnikov in cilja, povezanih z naložbo, ogrozilo priliv evropskih sredstev za okrevanje in odpornost. Po oceni časovnega tveganja naložbe je vlada sprejela odločitev, da projekt izloči iz načrta in da ga izvede v okviru prilagojene časovnice s sredstvi iz domačih virov.
  3. »Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče« – Po dodatno zbranih informacijah vlada ocenjuje, da se tudi načrtovani projekti za krepitev protipoplavne zaščite, predvideni za financiranje iz povratnega dela sredstev mehanizma, ne izvajajo po načrtovani časovnici. Ker gre za kompleksne projekte tako z vidika priprave kot tudi izvedbe, vlada predlaga, da naložbo tudi v povratnem delu izvede v manjšem obsegu, ki je ob identificiranih tveganjih za pravočasno izvedbo realno izvedljiv. Predlaga, da se za to področje zagotovi okvirno 120 milijonov evrov povratnih sredstev in ne 280 milijonov evrov kot sprva predvideno. Projekti, ki ne bodo izvedeni v okviru načrta, bodo podprti predvidoma z domačimi viri in po lastni časovnici.

Slovenija tako EK predlaga manjšo porabo povratnih sredstev, in sicer v višini 545 milijonov evrov in ne več 705 milijonov evrov kot načrtovano ob potrditvi načrta.

Celoten povzetek 58. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *