Vlada RS potrdila paket proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025

Vlada RS je na 73. redni seji, ki je potekala 28. 9. 2023, med drugim potrdila paket proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025 ter spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 in Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2024 do 2026. Vlada RS je obravnavala poročilo o davčnih izdatkih v letu 2021, se seznanila s poročilom Finančne uprave RS (FURS) o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 31. december 2022, zagotovila sredstva za interventne ukrepe na cestni infrastrukturi in dopolnila Sklep o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele RS avgusta 2023. Vlada RS je določila besedilo predloga Resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »Prehitimo potres«, določila je tudi besedilo predloga Resolucije o jedrski in sevalni varnosti v RS za obdobje 2024–2033, se seznanila z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2022 ter z Informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Mednarodnim odborom Rdečega križa (ICRC) in sprejela Akcijski načrt za izvajanje Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«.

Proračuna za leti 2024 in 2025

Vlada RS je potrdila paket proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025. Glavno prioriteto za naslednji dve leti predstavlja financiranje ukrepov za odpravo posledic letošnjih poplav.

Ministrstvo za finance je pri pripravi predloga sprememb državnega proračuna za leto 2024 in predloga proračuna za leto 2025 upoštevalo jesensko gospodarsko napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Makroekonomske razmere so še vedno negotove, in sicer zaradi razmer v svetu, povišane inflacije in zaradi katastrofalnih poplav, ki so avgusta prizadele večji del Slovenije. Za obnovo po poplavah in pomoč prebivalstvu ter gospodarstvu bo glede na prve ocene škode potrebnih več milijard evrov. Sanacija bo zato zahtevala preusmeritev znatnih sredstev znotraj državnega proračuna, saj bo treba sredstva prvenstveno načrtovati za ukrepe, povezane z odpravo posledic poplav. 

Ukrepi za obnovo in pomoč po poplavah bodo podprti tudi z viri iz Mehanizma za okrevanje in odpornost ter evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027.

V predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2024 je načrtovanih 14 milijard evrov prihodkov in 16,2 milijarde evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj bo tako po načrtih znašal 2,2 milijarde evrov oziroma 3,3 odstotka BDP.

V predlogu državnega proračuna za leto 2025 pa je načrtovanih 14,56 milijarde evrov prihodkov in 15,82 milijarde evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj je načrtovan v višini 1,26 milijarde evrov oziroma 1,8 odstotka BDP.

Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025. Ta med drugim določa letni dodatek za upokojence za leto 2024. Tistim, ki prejemajo pokojnino v znesku do 650 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 460 evrov, prejemnikom pokojnin od 650,01 evra do 780 evrov pa v višini 320 evrov. Prejemniki pokojnin med 780,01 evra in 920 evrov bodo prejeli 260 evrov dodatka, tisti s pokojnino med 920,01 evra in 1.110 evri pa 210 evrov. Tisti, ki prejemajo pokojnino, višjo od 1.110 evrov, bodo letni dodatek prejeli v višini 150 evrov.

Zakon predvideva tudi, da se v letu 2024 transferi posameznikom in gospodinjstvom ne bodo usklajevali, enako velja tudi za uskladitev skupnega dohodka, olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2024. Uskladitev pokojnin v letu 2024 je določena na način, da se akontacija uskladitve opravi že v januarju 2024.

Z zakonom o izvrševanju proračunov se določa tudi obseg zadolževanja državnega proračuna za prihodnji dve leti, in sicer se ta lahko v letu 2024 zadolži za največ 4,66 milijarde evrov, v letu 2025 pa za 4,35 milijarde evrov. Določa se tudi povprečnina za občine, in sicer v višini 700 evrov za obe leti. Višina povprečnine bo v primeru doseženega dogovora z občinami v DZ RS spremenjena z amandmajem.

Razrez državnih proračunov za leti 2024 in 2025 je na voljo TU.

Vlada RS je določila tudi dokončen predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2022.

Zagotovljena sredstva za interventne ukrepe na cestni infrastrukturi

Vlada RS je Direkciji za infrastrukturo zagotovila sredstva sklada proračunske rezerve v skupni višini 6 milijonov evrov za izvedbo interventnih ukrepov na cestni infrastrukturi, ki so potrebni zaradi odprave posledic neurij v času do začetka avgusta 2023.

Sredstva za izvedbo interventnih ukrepov na cestni infrastrukturi zaradi neurij, ki so se zgodila do avgusta 2023, so razdeljena med koncesijska območja, in sicer:

  • za koncesijsko območje Celje 784.660 evrov,
  • za koncesijsko območje Nova Gorica 474.900 evrov,
  • za koncesijsko območje Kranj 424.059 evrov,
  • za koncesijsko območje Ljubljana 1.080.210 evrov,
  • za koncesijsko območje Maribor 1.137.362 evrov,
  • za koncesijsko območje Murska Sobota 146.331 evrov,
  • za koncesijsko območje Novo mesto 1.806.587 evrov,
  • za koncesijsko območje Ptuj 145.888 evrov.

Dopolnitev Sklepa o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele RS avgusta 2023

Vlada RS je pristojna, da glede na okoliščine, zaradi odprave posledic naravne nesreče, zniža ali oprosti plačilo taksne obveznosti tudi v primerih, ki z zakonom niso določeni kot izjema od plačila.

Zaradi posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo, je bilo s Sklepom o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 določeno, da se takšne zavezance oprosti plačila upravne takse za zamenjavo ali nadomestitev določenih javnih listin, za dokumente v zvezi z odjavo orožja, določene dokumente na področju trošarin in davka na dodano vrednost ter dokumentov v zvezi z urejanjem javnih cest.

Na pobudo Ministrstva za solidarno prihodnost se izjeme za oprostitev plačila upravnih taks razširjajo na dokumente v zvezi z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem na podlagi  Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Zakon je namreč predvidel poseben postopek za dodelitev neprofitnega stanovanja, če so bile zaradi poplav in plazov stanovanjske enote, v katerih so ob naravni nesreči osebe dejansko prebivale, trajno ali huje poškodovane, če bi bil za obnovo stanovanjske enote ali ponovno vselitev potreben daljši čas in če prosilec ali oseba, s katero živi v skupnem gospodinjstvu, nima v lasti oziroma solasti druge nepremičnine, v kateri bi lahko prebivala.

Brez dopolnitve sklepa bi upravičenci morali plačati upravno takso, kar glede na okoliščine konkretne zadeve ni primerno.

Tistim, ki so upravno takso že plačali, se ta vrne po uradni dolžnosti. Enako tudi upravičencem, za katere je bil postopek za dodelitev neprofitnega stanovanja začet pred uveljavitvijo interventnega zakona, vendar bo končan po tem zakonu.

Celotno sporočilo je na voljo v prilogi.