Vlada RS potrdila končno oceno neposredne škode po jesenskih poplavah in plazovih

Ljubljana, 9. 2. 2024 – Vlada RS je na 187. dopisni seji, ki je potekala 7. 2. 2024, potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023 ter odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Določila je tudi besedilo Resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 ter sprejela Akcijski načrt na področju drog za obdobje 2024–2025.

Končna ocena škode na stvareh zaradi močnih neurij od 27. oktobra do 6. novembra lani

Vlada RS je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023, ki so zajela Dolenjsko, Gorenjsko, Koroško, Ljubljansko, Obalno, Severnoprimorsko in Zahodnoštajersko regijo ter skupno znaša 77.497.008,79 evra in jo je 17. januarja 2024 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 1.140.093,04 evra, škoda v gozdovih 11.531,68 evra, škoda na uničenih stavbah 1.291.869,25 evra, delna škoda na stavbah 1.219.246,33 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 14.668.384,38 evra, škoda na vodotokih 51.120.109,07 evra, škoda na gozdnih cestah 2.278.908,86 evra, škoda na državnih cestah 2.349.445,03 evra ter škoda v gospodarstvu 3.417.421,17 evra.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023 in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Proračunske prerazporeditve

Vlada RS bo med drugim na Finančno upravo RS prerazporedila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 2,6 milijona evrov. Namenjena bodo izplačilu predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih v avgustovskih poplavah.

* * *