Vlada RS potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. DO 23. 5. 2023

Ljubljana, 23. 8. 2023 – Vlada RS je na 125. dopisni seji med drugim potrdila med drugim potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. 5. 2023 in potrdila Metodologijo za oceno učinkov predpisov na različna družbena področja.


Končna ocena škode na stvareh zaradi obilnega deževja s poplavami in plazovi maja 2023
Vlada RS je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. 5. 2023 na območju Koroške, Ljubljanske, Podravske, Pomurske, Posavske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije, ki skupno znaša 41.525.666,78 evra, in jo je 7. 8. 2023 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 10.850.381,17 evra, škoda v gozdovih 57.537,91 evra, škoda na uničenih stavbah 471.241,30 evra, delna škoda na stavbah 1.821.332,38 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 15.056.710,09 evra, škoda na vodotokih 10.203.246,53 evra, škoda na gozdnih cestah 331.350,46 evra, škoda na državnih cestah 2.028.976,64 evra ter škoda v gospodarstvu 704.890,30 evra. Škoda na kulturni dediščini je vključena v delni škodi na stavbah v oceni škode občinske komisije.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023. Tako je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna, pristojna ministrstva pa bodo pripravila program odprave posledic neposredne škode v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Vlada RS je s sklepom pooblastila državno komisijo, da lahko izjemoma potrdi ponovno oceno škode pri posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so ugotovljena nova dejstva, zaradi katerih je bila ocena neposredne škode bistveno višja ali nižja, pa je oškodovanec predhodno storil vse, da bi bila škoda ocenjena v skladu s predpisi oziroma predpisano metodologijo. Potrjeno ponovno oceno škode bo državna komisija posredovala Ministrstvu za naravne vire in prostor. O ponovni oceni škode mora Ministrstvo za naravne vire in prostor seznaniti Vlado RS ob predložitvi programa za odpravo posledic nesreče.

Vlada je potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skupni višini 10.400,00 evra, ki se krijejo iz proračunske rezerve.

Celoten povzetek 125. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *