Vlada RS podala soglasje k predlogu amandmajev k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju

Ljubljana, 13. 9. 2023 – Vlada RS je na 129. dopisni seji, ki je potekala 12. 9. 2023, podala soglasje k predlogu amandmajev k dopolnjenemu Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju.

S predlogom amandmajev je jasneje opredeljena mreža izvajalcev, ki izvajajo storitve in programe za duševno zdravje. Izraz »izvajalci psihiatričnega zdravljenja«, ki ga uporablja Zakon o duševnem zdravju, se ustrezneje nadomešča z izrazom »izvajalci zdravljenja duševnih motenj«, med katere spadajo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti na področju duševnega zdravja na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, opravljajo zdravstveno dejavnost na področju duševnega zdravja.

Nadalje predlog amandmajev usklajuje predlog zakona z določbami Družinskega zakonika (DZ). Na podlagi prvega odstavka 145. člena DZ starši štejejo za zakonite zastopnike otroka v najožjem pomenu besede, ker svoje upravičenje črpajo neposredno iz zakona. Otroka, ki nima staršev ali za katerega starši ne skrbijo, v skladu s prvim odstavkom 257. členom DZ sodišče postavi pod skrbništvo in mu imenuje skrbnika. Skrbnik je zakoniti zastopnik otroka v širšem pomenu besede, ker pridobi upravičenje za zastopanje na podlagi odločbe sodišča. Glede na navedeno dodajanje termina »skrbnik« iz 257. člena DZ k urejanju pravic zakonitega zastopnika mladoletne osebe ni potrebno, ker se termin »zakoniti zastopnik« uporablja za starše oziroma skrbnika.

***