Vlada RS o izvajanju NOO

Ljubljana, 1. 3. 2024 – Vlada RS je na 93. redni seji, ki je potekala 29. 2. 2024, med drugim določila besedilo novele Zakona o agrarnih skupnostih, sprejela Odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke in se seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost. Vlada RS je sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2024 ali krajše LPIO 2024, potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem in poplavami avgusta lani na območjih Notranjske in Obalne regije ter sprejela poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2020, 2021 in 2022. Vlada RS je sprejela stališče k predlogu evropske direktive o odpadkih, se seznanila s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2024 in sprejela sklep, da se za potrebe nastanitve vlagateljev namere in prosilcev za mednarodno zaščito v skladu z  Zakonom o mednarodni zaščiti na območju bivših mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi organizirata izpostavi azilnega doma.

Informacija o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

V lanskem letu je bila uspešno izvedena sprememba NOO, ki jo je Svet Evropske unije potrdil 17. 10. 2023. Slovenija je za izvedbo ukrepov NOO iz evropskega proračuna do sedaj prejela 841,1 milijona evrov oziroma 31,3 % vseh odobrenih sredstev.

V okviru NOO smo do sedaj uspešno izpolnili 56 mejnikov in ciljev, ki so bili pogoj za izplačilo  1., 2. in 3. obroka za nepovratna sredstva in 1. obroka za posojila.

V letu 2024 je predvideno posredovanje dveh zahtevkov za plačilo iz NOO za mejnike in cilje, katerih rok izvedbe je potekel v letu 2023 oziroma poteče konec junija 2024.

Predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih

Z novelo Zakona o agrarnih skupnosti se spreminjata dva roka, in sicer:

  • rok za registracijo agrarnih skupnosti, ki niso bile registrirane po zakonu in so bile vzpostavljene in organizirane na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS) oziroma, ki jim po drugi svetovni vojni ni bilo odvzeto premoženje ali jim je bilo odvzeto delno, se podaljšuje na osem let (do 13. aprila 2030);
  • rok za neodplačni prenos lastništva države na ostale člane agrarnih skupnosti se podaljša za pet let (do 13. aprila 2027). 

Vlada RS bo predlog zakona posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku.

Odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke

Odlok določa, da zdravniki v času stavke, poleg storitev, ki jih primeroma določa zakon, ki ureja zdravniško službo, opravljajo tudi:

  1. storitve, na katere je pacient napoten s stopnjo nujnosti zelo hitro, vključno s predpisovanjem zdravil in medicinskih pripomočkov,
  2. storitve ugotavljanja zdravstvenega stanja, ki jih pacient uveljavlja zaradi zahtev ali predpisov na drugih področjih ali pri drugih organih (pri zavarovalnicah, sodiščih, izdaja potrdil za voznike motornih vozil, storitve v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu itd.),
  3. storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj (starševsko varstvo, dolgotrajna oskrba dodatek za nego in postrežbo, invalidnost, preostala delovna zmožnost itd.),
  4. storitve v zvezi z napotitvijo pacientov na zdravljenje,
  5. izdaja zdravniških potrdil,
  6. storitve ugotavljanja začasne nemožnosti za delo in izdaja potrdil o upravičeni zadržanosti od dela,
  7. storitve za vse ranljive skupine (invalidi, osebe s posebnimi potrebami, paliativni bolniki, vojni veterani, žrtve vojnega nasilja, psihiatrični bolniki, ki jim je odvzeta ali omejena svoboda gibanja),
  8. zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v socialno varstvenih zavodih.

* * *