Vlada RS o izvajanju NOO in evropske kohezijske politike

Ljubljana, 25. 4. 2024 – Vlada RS se je na 101. redni seji, ki je potekala 24. 4. 2024, med drugim seznanila z informacijami ministrstev glede uresničevanja mejnikov in ciljev na naložbah in reformah Načrta za okrevanje in odpornost in  s Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike. Odločila je o proračunskih prerazporeditvah in izdala Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut RS za socialno varstvo. Sprejela je Sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrsti novi projekt 2570-24-0022 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske (sNES+) stavbe in sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrsti novi projekt 2570-24-0020 Zmanjševanje energetske revščine in v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024 – 2027 spremenila projekt Tehnična pomoč za implementacijo projektov IPE 22-24. Sprejela je tudi Sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2024 – 2027 uvrsti nov projekt z nazivom »Tehnična pomoč kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027«, Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju občine Luče in občine Ljubno in Sklep o ustanovitvi Delovne skupine vlade za več lokalne hrane v javnih zavodih ter se seznanila s Poročilom o razvoju 2024.

Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost

Mehanizem za okrevanje in odpornost predstavlja osrednji del svežnja NextGenerationEU, ki ga je Evropska unija oblikovala z namenom obnove po epidemiji covida-19 in krepitvi odpornosti na prihodnje izzive. Za izvedbo ukrepov NOO je Slovenija iz evropskega proračuna doslej prejela 841 milijonov evrov.

Vlada RS je pozvala pristojna ministrstva, da izvedejo potrebne aktivnosti za pospešitev izpolnjevanja mejnikov in ciljev, kjer beležijo potencialna odstopanja, ki bi lahko vplivala na načrtovano dinamiko posredovanja zahtevkov za plačilo Evropski komisiji. S ciljem nemotenega izvajanja načrta je Vlada RS ministrstva prav tako pozvala, da pravočasno izvedejo prilagoditvene ukrepe za obvladovanje morebitnih drugih odstopanj.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike

Vlada RS se je seznanila s 6. poročilom o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027, ki opisuje izvajanja evropske kohezijske politike v teh programskih obdobjih od 1. marca 2024 do 31. marca 2024.  Prvi del poročila je namenjen programskemu obdobju 2014-2020, drugi del pa obdobju 2021-2027.

Slovenija je izkoristila vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva programskega obdobja 2014-2020, namenjena ljudem, gospodarstvu in bolj enakomernemu regionalnemu razvoju Slovenije. Na dan 31. 3. 2024 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 106 % pravic porabe v skupni vrednosti približno 3.53 milijarde evrov. Zaradi finančnega zaključevanja, ki se še izvaja, se bo ta številka najverjetneje še spremenila oz. povišala.

V okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj izdalo za 445 milijonov evrov (EU del) odločitev o podpori. V poročanem obdobju je ministrstvo izdalo za 111,3 milijonov evrov (EU del) odločitev o podpori.

Proračunske prerazporeditve

Med drugim bodo Uradu Vlade RS za narodnosti prerazporejene pravice porabe v višini 10 milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena za italijansko in madžarsko narodno skupnost v okviru Radiotelevizije Slovenija.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo sredstva v višini približno 10 milijonov evrov, ki bodo namenjena izplačilu prvega obroka lokalnim skupnostim za obnovo gozdnih cest po lanskih avgustovskih poplavah.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo pa bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo sredstva v skupni višini 3,2 milijona evrov. Namenjena bodo zagotovitvi strežniške infrastrukture za optimalno delovanje aplikacij sistema MFERAC, ki podpira poslovanje proračunskih uporabnikov na finančnem, računovodskem in plačno-kadrovskem področju, ter zagotovitvi kritične  infrastrukture varnostnega sistema komunikacijskega omrežja državnih organov HKOM.

Iz sredstev sklada proračunske rezerve bodo med drugim zagotovljene pravice porabe Ministrstvu za naravne vire in prostor v višini 15,3 milijona evrov, in sicer za izvedbo predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij s plazovi in poplavami, ki so med koncem oktobra in začetkom novembra lani prizadeli več regij.

Upravi RS za zaščito in reševanje pa bodo zagotovljene pravice porabe iz sredstev sklada proračunske rezerve v višini 6,9 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena povračilu upravičenih intervencijskih stroškov občinam, ki so bile prizadete ob močnih neurjih med koncem oktobra in začetkom novembra lani.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.