Vlada RS izdala Uredbo o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

Ljubljana, 21. 3. 2024 – Vlada RS je na 96. redni seji, ki je potekala 20. 3. 2024, med drugim izdala Uredbo o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav in Uredbo o spremembi Uredbe o upravnem poslovanju ter določila besedilo predloga novele Zakona o zdravniški službi. Izdala je Uredbo o uporabi javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma za nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij, gradnjo mobilnih omrežij 5G, gradnjo zalednih omrežij in za spodbujanje povezljivosti. Vlada RS je sprejela predlog obsega proračunske porabe za drugo trimesečje leta 2024, Izhodišča za pripravo normativnih rešitev pravice do pozabe, predlog stališča Slovenije o spremembi sklepa o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (EU), predlog stališča Slovenije k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dobrobiti psov in mačk ter njihovi sledljivosti, Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2023 in Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z obveznim zdravstvenim prispevkom v povezavi z minimalno plačo in zagotovljeno pokojnino.

Uredba o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

Pravna podlaga za pripravo Uredbe o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav je peti odstavek 71. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), ki določa, da Vlada RS podrobneje predpiše višino in plačevanje nadomestila za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav za občino ter namene, za katere ga lahko občina porabi.

ZUNPEOVE v svojem 71. členu predpisuje, da lahko Vlada RS za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav določi enkratno nadomestilo za občino, v kateri je postavljena vetrna proizvodna naprava. Enkratno nadomestilo se občini izplača po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, vezano pa je na inštalirano moč naprave. Ker je v ZUNPEOVE v prvem odstavku 71. člena tudi določeno, da se nadomestilo plača za nove postavljene proizvodne naprave, uredba določa, da se nadomestilo izplača za naprave, ki so priključene v omrežje.

Nadomestilo se plača iz sredstev za izvajanje podpor, s katerimi upravlja center za podpore. Dejavnost in naloge centra za podpore ter namen sredstev za podpore so zakonsko predpisana v Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE). ZUNPEOVE pa določa, da se, ne glede na določbe 16. člena ZSROVE, nadomestilo za namen spodbujanja uvajanja vetrnih proizvodnih naprav, kot ga predvideva ta uredba, plača iz sredstev za izvajanje podpor.

Ker gre v primeru vetrnih proizvodnih naprav lahko tudi za vetrna polja, sestavljena iz več ločenih vetrnih generatorjev (oziroma vetrnic), obstaja verjetnost, da v okviru ene proizvodne naprave posamezne vetrnice stojijo na območju dveh ali več občin. V tem primeru so vse občine, na območju katerih stojijo vetrnice, upravičene do nadomestila, ki se odmeri v sorazmernem deležu glede na inštalirano moč posameznih vetrnic.

Osnova za nadomestilo je vezana na inštalirano moč proizvodne naprave in znaša 200.000,00 evrov na 1 MW inštalirane moči proizvodne naprave. Nadomestila se bodo podeljevala za večje vetrne proizvodne naprave, za vetrne proizvodne naprave z inštalirano močjo, manjšo od 1MW, nadomestilo znaša 0,00 evra. Nadomestilo se odmeri v sorazmerju glede na inštalirano moč, v odločbi o odmeri nadomestila se navede delilnik višine nadomestila v evro/kW za posamezno vetrnico.

Uredba poleg predpisane višine nadomestila določa tudi, kako poteka plačevanje nadomestila ter namene, za katere občina lahko porabi sredstva. Občina nadomestilo lahko porabi za opravljanje nalog za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev.

Uredba o spremembi Uredbe o upravnem poslovanju

Uredba o upravnem poslovanju določa uradne ure na upravnih enotah in območnih enotah organov.

S spremembo uredbe se delovni čas poslovanja vseh upravnih enot in območnih enot organov poenoti. Na delovnih mestih, ki so namenjena neposrednemu poslovanju s strankami – to so tako imenovana delovna mesta, na katerih se stranke obravnava na okencih – se uradne ure v ponedeljek in torek začnejo ob 8. uri in končajo ob 15. uri, v sredo se začnejo ob 8. uri in končajo ob 18. uri, v petek se začnejo ob 8. uri ter končajo ob 13. uri.

Sprememba Uredbe bo prispevala k boljši organizaciji dela in hitrejšemu reševanju vlog in upravnih postopkov, zlasti na področju upravnih zadev tujcev, osebnih listin ter gradnje objektov.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.