Vlada RS določila prizadeta območja cestnega omrežja

Ljubljana, 10. 11. 2023 – Vlada RS je na 79. redni seji, ki je potekala 9. 11. 2023, med drugim določila prizadeta območja na področju državnega cestnega omrežja, ki je bilo poškodovano ali uničeno v poplavah in zemeljskih plazovih v avgustu 2023 in izdala Uredbo o načinu dodeljevanja finančnih spodbud ukrepom za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu. Vlada RS je sprejela spremembe Uredbe o odpadkih, izdala soglasje k Sklepu o prenehanju veljavnosti Sklepa o odstotkih vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Seznanila se je s Prvim skupnim vmesnim poročilom o izvajanju Programa Vlade RS za krepitev integritete in transparentnosti v javnem sektorju 2023 – 2026 in sprejela Strategijo vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje RS ter Nacionalni strateški načrt za digitalno desetletje. Sprejela pa je tudi Sklep Sveta o finančnih prispevkih članic Evropskega razvojnega sklada.

Prizadeta območja na področju državnega cestnega omrežja, ki je bilo poškodovano ali uničeno v poplavah in zemeljskih plazovih v avgustu 2023

Vlada RS je določila prizadeta območja na področju državnega cestnega omrežja, ki je bilo poškodovano ali uničeno v poplavah in zemeljskih plazovih v avgustu 2023. Z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 se zaradi odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 določajo nujni interventni, sanacijski in preventivni ukrepi ter postopki za izvedbo in spremljanje teh ukrepov. Na osnovi navedenega zakona mora Vlada RS določiti prizadeta območja oziroma odseke in lokacije odsekov državne prometne infrastrukture, ki je bila poškodovana v poplavah in zemeljskih plazovih v avgustu 2023. Na osnovi določitve prizadetih območij se bodo lahko v okviru vzdrževalnih del v javno korist izvajale izjeme, ki so opredeljene v 45. – 48. členu predmetnega zakona. V navedenih členih zakona so namreč opredeljene izjeme, ki se nanašajo na vzdrževalna dela v javno korist na področju cest, varovalni pas ob državnih cestah, varovalni pas ob občinskih cestah in zapore javnih cest zaradi izvajanja sanacijskih del.

Na osnovi informacij pridobljenih s strani Direkcije RS za infrastrukturo so bila opredeljena prizadeta območja oziroma odseki in lokacije odsekov državne cestne infrastrukture, ki je bila poškodovana ali uničena v poplavah in zemeljskih plazovih. Na osnovi določitve prizadetih območij se bo lahko v okviru izvajanja sanacijskih ukrepov uveljavljalo izjeme na način, ki je določen v 45. do 48. členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Uredba o načinu dodeljevanja finančnih spodbud ukrepom za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu

Uredba določa splošne in posebne pogoje dodeljevanja javnofinančnih sredstev za ukrepe, ki izboljšujejo okoljske in energetske parametre delovanja prometnega sektorja na podlagi 42. člena Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Ureja način dodeljevanja spodbud, vrste upravičenih naložb in stroškov, merila za izbor, višino in vrsto spodbud, upravičence, postopek evidentiranja, spremljanja in poročanja v zvezi z državnimi pomočmi in pomočmi po pravilu »de minimis« ter drugimi spodbudami, ki nimajo elementov državnih pomoči ali pomoči »de minimis« (naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva ter storitve, s katerimi se ne izvajajo gospodarske aktivnosti).

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.