Vlada RS določila deleže plastičnih proizvodov za enkratno uporabo

Ljubljana, 26. 4. 2024 – Vlada RS je na 214. dopisni seji, določila deleže posameznih vrst plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v Republiki Sloveniji in prerazporedila proračunska sredstva Direkciji RS za vode za ukrepe na prodnih zadrževalnikih rek. Prav tako pa je podala soglasje amandmaju k spremembam Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji.

Sklep o določitvi deležev posameznih vrst plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v Republiki Sloveniji v letu 2023

Za proizvajalce, ki dajejo na trg v Sloveniji plastične proizvode, kot so vsebniki pijač do treh litrov, lahke plastične nosilne vrečke, zavitki in ovoji, lončki za pijače, posodice za živila, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki, uredba določa sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (sistem PRO) s skupinskim izpolnjevanjem obveznosti.

Za sorazmerno porazdelitev stroškov med posameznimi nosilci skupnih načrtov določi Vlada RS povprečne deleže plastičnih proizvodov za enkratno uporabo danih na trg v Sloveniji s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Prerazporeditev proračunskih sredstev Direkciji RS za vode

Vlada RS je odločila, da razporedi sredstva splošne proračunske rezervacije Direkciji Republike Slovenije za vode.

Direkciji za vode bodo razporejena sredstva v višini 45 milijonov evrov, namenjena pa bodo najnujnejšim ukrepom na prodnih zadrževalnikih na porečjih Mure, Drave, Savinje ter srednje in zgornje Save.

Soglasje amandmaju k spremembam Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji

Predlagani amandma na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora spreminja določbo v predlogu ZFSŠI27-A o višini sredstev namenjenih investicijam v športno infrastrukturo v letu 2023. To obdobje se je namreč že izteklo in zato spreminjanje višine sredstev za to leto ni več mogoče.

V skladu s predlaganim amandmajem predlog zakona ne posega več v višino sredstev, namenjenih investicijam v športno infrastrukturo v letu 2023. Dodana je določba, ki neporabljena sredstva prerazporeja v leta 2024, 2029 in 2030 (vsebinsko predlog na tem mestu sledi letni razdelitvi sredstev osnovnega predloga ZFSŠI27-A), kar je vsebinsko skladno tudi z osnovnim predlogom zakona.