Videokonferenca na temo popisa škode in odprav posledic naravnih nesreč

Ljubljana, 22. 8. 2023 – V petek 18. 8. 2023 je potekala videokonferenca na temo popisa škode in odprav posledic naravnih nesreč. Videokonferenca je bila dogovorjena po predhodnem dogovoru združenj občin s predsednikom vlade. Vabljeni so bili vsi predstavniki občin, sestanka pa so se med drugim udeležili tudi: predsednik vlade dr. Robert Golob, minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, generalni direktor URSZR Leon Behin in poveljnik CZ Srečko Šestan.


Predsednik vlade dr. Robert Golob je v uvodnem govoru izpostavil pomembnost izvedbe popisa škode, prva prioriteta naj bo priprava popis ljudi, kateri so zaradi naravnih nesreč izgubili streho nad glavo in potrebujejo nadomestno namestitev. Druga prioriteta pa naj bo priprava nabora zemljišč za nadomestno gradnjo, pri čimer je bolj pomembna bližina komunalne opreme, ki bi omogočala hitro aktivacijo zemljišč brez velikih stroškov, kot pa namembnost zemljišč. Besede predsednika je v zaključku še enkrat poudaril tudi državni sekretar Kabineta predsednika vlade Boštjan Šefic.

Generalni direktor URSZS Leon Behin je predstavil stanje glede popisa škode in povračil intervencijskih stroškov. Občine so začele dobivati povrnitev intervencijskih stroškov za neurja med 12. In 13. 7. 2023. Podpisujejo se odredbe za izplačila občinam, ki imajo valuto 8 dni. Vlada je tudi že sprejela sklep za povrnitev intervencijskih in drugih stroškov za neurja med 17. In 25. 7. 2023, v višini 5 mio €. Za vse julijske nesreče se izvede popis samo 1x za celotno obdobje meseca julija in bodo intervencijska sredstva povrnjena vsem, tudi gasilskim enotam, tako domačim, kot tudi zunanjim.

Za poplave v avgustu je trenutno še vedno aktiviran državni načrt za zaščito in reševanje oziroma še vedno poteka intervencija. Ko bo intervencija končana in dokončana predhodna ocena škode poplave, se bodo začeli zbirati intervencijski stroški na ustaljen način preko aplikacije Ajda. Rok za predhodno oceno škode zaradi poplav je 1.9.2023, rok za vnos končne ocene v aplikacijo Ajda pa 22. 9. 2023. Za pripravo predhodne ocene škode bo MNVP posredoval Excelove obrazce, ki bodo prilagojeni tudi za pripravo vloge države za črpanje sredstev iz Solidarnostnega sklada EU.

Izpostavil je tudi kadrovske in tehnične težave lokalnih skupnosti.

Minister za okolje, podnebje in energijo je predstavil ukrepe interventnega zakona, ki je v pripravi. Prvi ukrep bo področje obnove energetske infrastrukture (plinovodi, daljnovodi, itd.). Drugi ukrep bo s področja prostorske zakonodaje, in sicer ravnanje z odpadki. Občine bodo lahko določile začasna mesta za zbiranje mešanih gradbenih in drugih odpadkov (šoder, naplavine…). Tretji osnovni ukrep se bo nanašal na pomoč ljudem, hišam, ki so neprimerne za bivanje ne bo potrebno plačevati položnic za električno energijo, ljudje ki pa so utrpeli znatno škodo, pa bodo električno energijo prejeli po simbolični ceni.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je omenil ukrepe, ki bodo vključeni v interventni zakon. In sicer v zakon bo vključen nov mehanizem posebnega občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo lahko sprejet po skrajšanem postopku, da se čim prej pride do novih zazidljivih zemljišč in omogoči nadomestna gradnja za prizadete v poplavah. Prav tako se država trudi urejati vodotoke, da se zagotovi pretočnost pred jesenskim časom. Pozval je občine, da če kakorkoli posegajo v struge vodotokov, naj to izvajajo v sodelovanju z Direkcijo za vode, da ne bi izvajanje teh ukrepov pomenilo še večje škode pri naslednjih nalivih.

Prioritetno čiščenje vodotokov je izpostavil tudi poveljnik CS Srečko Šestan, saj se lahko le-tako prepreči dodatna škoda ob naslednjem deževju. Občine je pozval k medsebojni pomoči pri popisovanju škode s strani občinskih Komisij za popisovanje škode ter vnos v sistem AJDA. Koordinacija napotovanja dodatnih popisovalcev med občinami naj občine usklajujejo preko združenj občin, saj uprava trenutno nima zmožnosti, da bi bila vključena v tako koordinacijo.

***