V okviru finančne perspektive 2014 – 2020  realiziranih 140 projektov

Ljubljana, 5. 2. 2024 – Ministrstvo za naravne vire in prostor je v okviru finančne perspektive za obdobje 2014 – 2020 za 140 projektov namenilo skupno več kot 700 milijonov evrov, so objavili na ministrstvu. Med zaključenimi projekti so izpostavili protipoplavne ureditve na porečju Gradaščice in Selške Sore, ki so se v lanskih poplavah že izkazale kot učinkovite.

Po navedbah ministrstva so sredstva iz finančne perspektive 2014-2020, ki se je uradno izteklo konec lanskega leta, namenili za projekte na področjih zagotavljanja prilagajanja na podnebne spremembe, izgradnje vodovodnih sistemov, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ohranjanja biotske raznovrstnosti ter celostnih teritorialnih naložb.

Glede konkretnih projektov so poleg protipoplavnih ureditvah na porečju Gradaščice in Selške Sore izpostavili tudi projekte zagotavljanja kakovostne pitne vode, v okviru katerih je bilo zgrajenih okoli 950 kilometrov cevovodov, ter nadgraditve ali izboljšanja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 48 občinah.

Projekti varstva in obnove biotske raznovrstnosti pa so bili izvedeni na področjih Mure, Drave, Ljubljanskega barja, Krasa, Cerkniškega jezera, Pohorja, Pivke, Goričkega, Vipavske doline in Triglavskega narodnega parka. Prenovljenih ali na novo vzpostavljenih pa je bilo, kot so razložili na ministrstvu, tudi 49,5 hektarja degradiranih urbanih površin v mestnih občinah.

Po oceni ministrstva v lokalnih skupnostih in na ravni države ostaja še veliko potreb in razvojnih izzivov, zato bodo s podobnimi prioritetami pri izvajanju kohezijske politike nadaljevali tudi v novi finančni perspektivi 2021-2027, v kateri je na razpolago 779,4 milijona evrov sredstev.

V luči odprave posledic lanskih katastrofalnih poplav posebno pozornost posvečajo tudi urejanju vodotokov in pogojev za bivanje na prizadetih območjih, čemur po zagotovilih ministrstva namenjajo tudi vse razpoložljive vire financiranja.

Sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost se osredotočajo na projekte, kjer je velik poudarek na naravi temelječih rešitvah, kohezijska sredstva pa so namenjena zahtevnejšim in dolgotrajnejšim projektom. Finančna sredstva iz nove programske perspektive pa bodo medtem namenili spodbudam za prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč (poplave, požari v naravi), izgradnje vodovodnih sistemov, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture v mestnem okolju in spodbudam za ukrepe učinkovite rabe prostora v mestih, so še izpostavili na ministrstvu.

***