V obravnavi predlog Resolucije o nacionalnem programu za mladino za obdobje 2023-2032

Ljubljana, 28. 2. 2024 – Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Resolucije o nacionalnem programu za mladino za obdobje 2023-2032 (v nadaljevanju: ReNPM 2024-2030), katerega je pripravilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Rok za podajo pripomb je 27. 3. 2024.

ReNPM 2024-2030 je strateški dokument pripravljen na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki usmerja mladinsko politiko na državni ravni in prispeva k načrtnemu urejanju področja, vključno s stalnim financiranjem in določanjem ukrepov oziroma vsebinskih nalog za mladinsko politiko v državi.

Finančni okvir za izvedbo ukrepov tega programa zajemal tako sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov kakor tudi sredstva državnega proračuna. Za ukrepe, ki se nanašajo na pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, morajo samoupravne lokalne skupnosti sredstva zagotoviti v svojih proračunih.

ReNPM 2024–2032 zajema ključna področja, ki vplivajo na ciljno skupino mladih. V skladu z ZJIMS so mladi opredeljeni kot »mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta«. Kot ključna področja, ki vplivajo na mlade se opredeljuje področja izobraževanja, zaposlovanja, zdravja, sodelovanja mladih v družbi, bivanjskih razmer ter kulture.

Ključne usmeritve ReNPM 2024–2032 so:

 • z izobraževanjem in usposabljanjem, tako formalnim kot neformalnim, omogočati mladim boljše možnosti,
 • na podlagi politike zaposlovanja omogočati mladim zagotovitev lastne ekonomske in socialne varnosti ter jim tako omogočiti pogoje za lažje osamosvajanje,
 • spodbujati participacijo mladih pri upravljanju javnih zadev,
 • slediti načelom trajnostnega razvoja,
 • nameniti posebno pozornost zdravju in dobremu počutju mladih ter neenakostim v zdravju,
 • omogočati mladim varen začetek poklicne poti,
 • spodbujati in omogočiti kulturno-umetniško udejstvovanje mladih.

Naj med drugim opozorimo na sledeče cilje:

 • 1. 3. Prenova vzgojno-izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod, ki med ukrepi predvideva tudi prenovo učnih načrtov na področju predšolske vzgoje.
 • 4. 1. Uravnotežena ponudba javnih najemnih stanovanj, ki med ukrepi predvideva zagotovitev uravnotežene regijske pokritosti izvajalcev in stanovanj. Med viri sredstev pa se navedena tudi sredstva občin.
 • 4. 2. Krepitev raznolikih oblik reševanja stanovanjskega vprašanja, kjer je med ukrepi navedeno tudi aktivno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri razvoju raznolikih načinov reševanja stanovanjskega vprašanja.  
 • 4. 3. Krepitev položaja mladih na stanovanjskem trgu, kjer je med ukrepi predvidena tudi sprememba zakonodaje v smer večjo varnost najemnih razmerij ter oblikovanje in izvajanje svetovalnice za najemnike ter druge iskalce stanovanj. Tudi tu so med viri sredstev predvidena sredstva občin.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 27. 3. 2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.