V javni obravnavi predlog Zakona o kakovosti v zdravstvu

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o kakovosti v zdravstvu, katerega je pripravilo Ministrstvo za zdravje.

Zakon določa:

  1. pogoje za zagotovitev sistema kakovosti v zdravstvu z nenehnim izboljševanjem kakovosti in varnosti pacientov v Republiki Sloveniji,
  2. odgovornosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti in ostalih deležnikov v zdravstvu,
  3. pogoje za prostovoljno akreditacijo in certificiranje, naloge in pristojnosti Javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija),
  4. vrednotenje zdravstvenih tehnologij,
  5. nadzor sistema kakovosti, s ciljem doseganja najvišje stopnje varnosti pacientov in zmanjšanje tveganja za njihova življenja in zdravje.

Predlog Zakona v svojem 112. členu določa, da »Država, lokalne skupnosti in izvajalci zdravstvene dejavnosti zagotavljajo opolnomočenje pacientov in bližnjih oseb za njihovo sodelovanje in soodločanje pri zdravstveni obravnavi pacientov.«

Kot navedeno, predlog Zakona določa ustanovitev agencije, katere člane imenuje Vlada RS, in sicer:

  • tri člane na predlog ministra,
  • enega člana na predlog Zdravniške zbornice Slovenije,
  • enega člana na predlog Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
  • enega člana na predlog nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic na podlagi javnega razpisa ministra in
  • enega člana na predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Člani agencije pa ne morejo biti »direktorji javnih zdravstvenih zavodov in zakoniti zastopniki drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, funkcionarji samoupravnih lokalnih skupnosti, člani organov političnih strank, predstavniki pravnih oseb, ki ponujajo zdravila in medicinske pripomočke, ter predstavniki drugih pravnih oseb, katerih sodelovanje v svetu agencije bi vplivalo ali ustvarjalo videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog.«

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 24. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.