V javni obravnavi predlog Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup

Ljubljana, 20. 2. 2024 – Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (v nadaljevanju: Uredba), ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Predlog Uredbe v primerjavi z veljavno Uredbo ohranja enako strukturo in vsebino, tako da določa:

 • splošne določbe;
 • mejne vrednosti kazalcev hrupa;
 • ocenjevanje ravni hrupa;
 • uporabo zvočnih naprav na prireditvah in shodih;
 • prijavo uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah kadar le te ne potrebujejo dovoljenja;
 • nadzor in prepoved uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah;
 • kazenske določbe.

S predlogom Uredbe se glede na predhodno ureditev mejne vrednosti kazalcev hrupa za prireditve ali shode ne spreminjajo. Za namen učinkovitejšega nadzora nad spoštovanjem z dovoljenji za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom dovoljene glasnosti prireditve ali shoda se v ta namen za vse prireditve ali shode, ki se izvajajo tudi v času noči zahtevala izvedbo meritev hrupa. Predlog Uredbe bo prav tako jasno opredelil največje število prireditev, izven prireditvenega prostora, ki se lahko izvedejo na istem kraju prireditve v koledarskem letu in trajajo tudi v čas noči. S predlogom Uredbe je število tovrstnih prireditev, 18 na leto. Nekatere občinske uprave namreč aktualno zakonodajo razumejo, kakor da število prireditev ni omejeno.

Določbe te Uredbe se uporabljajo za vse shode ali prireditve, ki potekajo na prostem. Ne uporabljajo pa se kadar gre za shod ali prireditev v objektu za športne ali druge javne prireditve, ki si je v skladu s predpisi s področja varstva okolja pridobil pravnomočno okoljevarstveno soglasje ali sklep o predhodnem postopku.

Za uporabo zvočne naprave na prireditvi mora organizator prireditve pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, ki ga izda pristojni občinski organ občine, na območju katere je kraj prireditve.

Dovoljenje za uporabo zvočne naprave se lahko izda v kolikor je iz vloge oz. iz k vlogi priloženega Poročila o emisiji hrupa v okolje razvidno:

 • da bodo zvočne naprave nameščene tako, da se med prireditvijo ne bo spreminjala usmerjenost zvočnikov ali razdalja med zvočniki in stavbami z varovanimi prostori,
 • se na prireditvi zvočne naprave ne bodo uporabljale več kot 8 ur, od tega največ 2 uri v času noči oziroma največ do 24.00,
 • celotna raven zvočnega tlaka zaradi uporabe zvočne naprave ne bo presegala naslednjih mejnih vrednosti:
Območje varstva pred hrupomLNOČ (dBA)LVEČER (dBA)LDAN (dBA)
IV. območje808080
III. območje:   
prireditev do 8 ur758080
prireditev, daljša od 8 ur707580
II. območje505565
I. območje455060
 • če se prireditev izvaja tudi v času noči na območju, ki se razvršča v III., II. ali I. stopnjo varstva pred hrupom mora organizator prireditve izvesti meritev hrupa prireditve. Meritev lahko izvede oseba s pooblastilom za izvajanje meritev.

Če se prireditve odvijajo tudi v času noči, je lahko za isti kraj prireditve izdano največ 18 dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

Če v Poročilu o emisiji hrupa v okolje za posamezno stavbo z varovanimi prostori ni ocenjena izpostavljenost hrupu, je treba k vlogi za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom priložiti tudi izjave lastnikov stavbe oziroma stanovanj v njej, da se strinjajo z uporabo zvočnih naprav na prireditvi.

Pristojni občinski organ lahko izda dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom brez Poročila o emisiji hrupa v okolje, in sicer če je iz dokumentacije vloge razvidno, da:

 • je razdalja zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od
Najmanjša razdalja zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori (m)Nazivna električna moč (W)
več kot 600več kot 10 000
5207 500
4405 000
4204 500
3403 500
3202 500
2401 500
2001 000
160800
140600
120400
100250
 • število vseh zvočnikov ni večje od šest,
 • prireditev poteka od podnevi ali zvečer na območju, ki se razvršča v IV. ali III. stopnjo varstva pred hrupom in
 • čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni večji od štirih ur.

V primeru, da se dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom izda za tradicionalno prireditev se lahko na tradicionalni prireditvi določi čas uporabe zvočnih naprav, ki je daljši od osem ur, če gre za prireditev, ki se izvaja oziroma poteka v času občinskih ali državnih praznikov in dela prostih dnevih. Pri tem se upošteva, da se zvočne naprave uporabljajo največ štiri ure v času noči oziroma največ do 02.00 ure.

Organizatorju prireditve ni treba pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, če namerava prireditev organizirati na prireditvenem prostoru, za katerega je pristojni občinski organ izdal dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja zaradi uporabe zvočnih naprav. Dovoljenje za prireditveni prostor se izda v kolikor je iz vloge oz. iz k vlogi priloženega Poročila o emisiji hrupa v okolje razvidno:

 • da bodo zvočne naprave nameščene tako, da se med prireditvijo ne bo spreminjala usmerjenost zvočnikov ali razdalja med zvočniki in stavbami z varovanimi prostori,
 • celotna raven zvočnega tlaka zaradi uporabe zvočne naprave ne bo presegala naslednjih mejnih vrednosti:
Območje varstva pred hrupomLNOČ (dBA)LVEČER (dBA)LDAN (dBA)
IV. območje808080
III. območje:   
prireditev do 8 ur758080
prireditev, daljša od 8 ur707580
II. območje505565
I. območje455060
 • če se prireditev izvaja tudi v času noči na območju, ki se razvršča v III., II. ali I. stopnjo varstva pred hrupom mora organizator prireditve izvesti meritev hrupa prireditve. Meritev lahko izvede oseba s pooblastilom za izvajanje meritev.

Dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorju prireditve ni potrebno pridobiti, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

Dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na shodu se izdajo po vsebinsko podobnih pravilih kot dovoljenja za prireditve.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 21. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.