V javni obravnavi predlog Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024-2031 in predlog Akcijskega načrta za obdobje 2024-2027

Ljubljana, 9. 2. 2024 –

Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog Resolucije o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2024-2031 (v nadaljevanju: Resolucija) in predlog Akcijskega načrta za obdobje 2024-2027 (v nadaljevanju: Načrt).

Resolucija umešča temeljne strateške cilje v tri stebre, in sicer:

 • Kultura za povezano družbo:

Vsebuje tri temeljne dolgoročne cilje, ki se osredostočajo na kulturo kot povezovalni element skupnosti – skrb za kulturno dediščino, razvoj in javna raba slovenskega jezika, zagotavljanje kulturne raznolikosti;

 • Kultura kot javno dobro:

Vsebuje tri cilje, ki so osredotočeni na ustvarjanje in posredovanje novih kulturno-umetniških in medijskih vsebin;

 • Kultura za trajnostno prihodnost:

Vsebuje tri cilje, na podlagi katerih se umešča kultura tudi v druge cilje – vloga kulture pri zdravju in dobrem počutju, vloga kulture v trajnostnih mestih, naseljih in skupnostih, vloga kulture pri zmanjševanju neenakosti.

Za izvajanje Resolucije, v kateri so opredeljeni kultura kot javno dobro, javni interes za kulturo in načini zagotavljanja kulturnih dobrin kot javnih dobrin, so v skladu z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo poleg ministrstva za kulturo zadolžena še druga ministrstva. Ukrepi, ki izhajajo iz Resolucije, se poleg državnega proračuna financirajo tudi s sredstvi iz evropske kohezijske politike in drugih evropskih skladov ter mednarodnih programov.

Resolucija vsebuje tudi prilogo, katera vsebuje seznam investicij.

Akcijski načrt je nastajal vzporedno z Resolucijo in vsebuje 75 konkretnih ukrepov ter seznam 43 prebojnih investicij. Strukturiran je s 13 razvojnimi strateškimi cilji, ki so podrobneje opredeljeni v Resoluciji, in sicer so to:

 1. Odpravljanje prekarnosti, krepitev kapacitet in zagotavljanje enakosti spolov;
 2. Finančna dostopnost;
 3. Sistemska podpora mednarodnemu povezovanju;
 4. Trajen dialog z deležniki ter hitra odzivnost na izzive;
 5. Prepoznavnost pomena kulture in njenih učinkov v javnosti;
 6. Medsektorsko razvojno sodelovanje;
 7. Vključenost v gradnjo okoljsko pravične družbe;
 8. Podpora iskanju dodatnih virov financiranja; 
 9. Vzdržna produkcija in zmanjševanje hiperprodukcije;
 10. Avtonomnost kulture in medijev;
 11. Odločno soočanje s sovražnim govorom in širjenjem lažnih novic;
 12. Kulturni sektor kot povezan ekosistem;
 13. Krepitev analitične in raziskovalne dejavnosti o kulturi.

Uvajajo se številne novosti – od priprave pilotnih razpisov za povezovanje kulture in zdravja, decentralizacijo, spodbujanje zelenega prehoda, kulturno-umetnostno vzgojo in profesionalni razvoj samostojnih novinarjev. Vključeni so tudi ukrepi protipoplavne sanacije, med drugim izgradnja regijskih depojev in zaščita kulturnih spomenikov. Vrsta ukrepov se ukvarja z izboljšanjem pogojev dela, tako med samozaposlenimi v kulturi in v nevladnem sektorju, kot tudi v javnih zavodih.

Pripombe, predloge in mnenja nam lahko obrazcu posredujete do vključno 7. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

* * *