V DZ RS v postopek sprejema vložen predlog Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Vlada RS je v postopek sprejema v Državni zbor vložila predlog Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe zakona.

Zakon se spreminja zaradi realizacije Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, ki je bil podpisan 10. januarja 2024 med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. V dogovoru je določeno, da se bo plačna lestvica uskladila v višini 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023, in sicer se bodo vrednosti plačnih razredov ter nominalnih osnov in dodatkov uskladile s 1. junijem 2024.

Predlog Zakona tako vsebuje spremembo Priloge 1, s katero se povišuje vrednost plačnih razredov plačne lestvice za 3,36 odstotka, in sicer na podlagi objave Statističnega urada o podatku rasti cen življenjskih potrebščin z 29. 12. 2023.

Skladno s petim odstavkom 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za javne uslužbence določi s Kolektivno pogodbo za javni sektor. Z Aneksom št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor se je določilo, da višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za javne uslužbence znaša 3,36 odstotka. Ta aneks bo začel veljati 1. junija 2024.

Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za funkcionarje pa se, po predhodnem usklajevanju s funkcionarji, določi z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Višina uskladitve mora biti enaka za javne uslužbence in funkcionarje.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 16. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.