Srečanje na temo zapuščenih živali

Ljubljana, 21. 6. 2024 – Ljubljana, 21. 6. 2024 – Včeraj, 20. 6. 2024 je na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potekal sestanek na temo skrbi za zapuščene živali v Sloveniji. Na sestanku so bile prisotne tudi predstavnice Združenja občin Slovenije.

V okviru razprave so bile odprte tri točke, in sicer:
1. izzivi, s katerimi se občine srečujejo ob izvajanju javne službe skrbi za zapuščene živali in izvajanja predpisov, ki urejajo zapuščene živali;
2. izzivi, s katerimi se srečuje uprava ob nadzoru izvajanja javne službe skrbi za zapuščene živali;
3.  pregled možnih rešitev financiranja in sistemskih sprememb skrbi za zapuščene živali rešitve.

Predstavniki Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so uvodoma želeli izpostaviti predvsem ključno problematiko, s katero se trenutno ukvarjajo na terenu. Stanje kapacitet v zavetiščih za živali kaže raznolike izzive, saj so nekatera zavetišča povsem zasedena.  

Ker se na območju Republike Slovenije kaže potreba po večjemu številu zavetišč, je bil eden izmed predlogov predstavnikov Uprave, združenje posameznih manjših občin, v okviru katerega bi se ustanovila nova zavetišča. Gre za to, da je v Republiki Sloveniji trenutno 16 zavetišč, kar ne zadostuje potrebam po zavetiščih.

Pri tem je potrebno poudariti, da kar 56 občin trenutno nima podpisanih pogodb ali da zavetišča z njimi ne želijo podaljšati sodelovanja, saj stroški zaradi zapuščenih živali naraščajo. Gre za problematiko, koživali v zavetiščih ostajajo dalj časa, tudi več let.

Obravnavana problematika je v slovenskem pravnem redu urejena v Zakonu o zaščiti živali (ZZZiv-F). 27. člen v 1. odstavku določa, da je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Poudarili so, da se glede na število zapuščenih živali kaže potreba po spremembi normativa, ki ga v zgoraj omenjenem členu določa zakon. Kriterij, da mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču, ni več primeren, saj je od njegovega sprejema minilo nekaj desetletij in ne ustreza več trenutnim razmeram. Število zaščitenih živali se je namreč znatno povišalo. Zato je potrebna sprememba trenutno veljavnega normativa.

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali določa, da se pred oddajo psice praviloma sterilizira, mačke pa sterilizira oziroma kastrira. Ker večina potencialnih posvojiteljev želi posvojiti mlade živali, to predstavlja velik problem, saj le-te še ni mogoče posvojiti, ker sterilizacija oziroma kastaracija še ni opravljena. Zaradi tega živali ostajajo dalj časa v zavetiščih, s čimer se višajo tudi stroški njihove oskrbe. Tako se je pokazala potreba po spremembi omenjene določbe Pravilnika. Občine so predlagale, da bi obveznost sterilizacije oziroma kastracije živali prevzeli bodoči lastniki, nad izvajanjem obveznosti pa bi potekal nadzor. Stroške sterilizacije in kastracije bi nosile občine.

Nadaljnji izziv v prihodnosti predstavljajo tudi stroški v zvezi z zapuščenimi živalmi, saj ti strmo naraščajo. Največji strošek zavetišč predstavljajo predvsem plače skrbnikov. Zato predstavniki Uprave menijo, da ni smiselno ustanavljati nova manjša zavetišča.

Nazadnje so predstavniki Uprave predlagali uvedbo obvezne takse oziroma določenega prispevka občanom, podobnega tistemu, ki ga v Republiki Sloveniji poznamo za dolgotrajno oskrbo pri ljudeh. S tem bi se zagotovila dodatna finančna sredstva za zavetišča. Predlog za določitev prispevka na občinskem nivoju je bil podan že pred leti. Pri tem so občine izrazile pomisleke glede morebitnih dodatnih administrativnih stroškov in občutka nepravičnosti, saj bi s tem dodatno breme povzročili lastnikom, ki že skrbijo dostojno za svoje živali.  

Ob koncu sestanka je bila s strani vseh navzočih soglasno sprejeta odločitev, da je potreba po reformi Zakona o zaščiti živali nujna. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo upoštevala mnenja in argumente posameznih občin ter združenj občin glede sprejetja konkretnih odločitev.

* * *