SREČANJE MINISTRA LOREDANA Z ŽUPANI

Ljubljana, 30. 5. 2023 – Včeraj, 29. 5. 2023, je v Hotelu Union v Ljubljani potekalo srečanje županov z ministrom za zdravje. Minister s sodelavci je župane seznanil z vsebino sofinanciranj investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z ostalimi aktualnimi zadevami s področja dela.


Vlada RS je namreč na seji sprejela sklep glede sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi neposrednih pogodb. Vlada Republike Slovenije je določila naslednje pogoje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi neposrednih pogodb:

 • Mestna občina oziroma občina (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je ustanoviteljica ali soustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, za katerega se načrtuje oziroma izvaja investicija. V primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je vlagatelj le ena izmed občin soustanoviteljic, in sicer tista, v kateri se bo oziroma izvaja investicija. K vlogi vlagatelj priloži soglasje oziroma pooblastilo vseh občin soustanoviteljic.
 • Če je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, mora biti vsaj ena občina lastnik nepremičnine, v kateri se bo oziroma se izvaja investicija.
 • Za investicijo mora biti v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) izdelana in s sklepom vlagatelja potrjena investicijska dokumentacija.
 • Vlagatelj mora investicijo pred podpisom neposredne pogodbe o sofinanciranju investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti uvrstiti v svoj Načrt razvojnih programov in imeti v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
 • Predmet sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih pogodb so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Upravičeni stroški sofinanciranja investicij na podlagi neposrednih pogodb so vsi stroški izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del v novogradnje ali obnove objektov in stroški nabave opreme iz prejšnjega stavka, ki so potrebni za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, razen:
  – strošek projektov, katerih predmet je zgolj energetska sanacija objekta,
  – strošek priprave projektne in investicijske dokumentacije,
  – strošek nakupa zemljišč,
  – strošek komunalnega opremljanja zemljišč,
  – strošek zunanje ureditve s priključki,
  – strošek gradbenega in/ali projektantskega nadzora,
  – strošek DDV-ja.
 • Izračun zneska za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih pogodb izhaja iz preglednice, ki je priloga tega sklepa in je narejen ob upoštevanju višine upravičenih stroškov investicije in koeficienta razvitosti občine, vendar le do maksimalne višine zneska sofinanciranja investicije posameznega vlagatelja, ki je izračunan kot zmnožek števila prebivalcev (podatki SURS na 1. 1. 2022: število prebivalcev 2.044.447) in 80 evrov na prebivalca.
 • Posameznemu vlagatelju se sofinancira več investicij, dokler ne doseže absolutnega zneska iz prejšnje alineje.
 • Vlagatelj odda predlog za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih pogodb, ko ima pripravljeno projektno in investicijski dokumentacijo ter investicijo uvrščeno v Načrt razvojnih programov. Prijaviti je možno tudi projekte, ki so v izvajanju, pri čemer je pogoj za prijavo, da se gradnja ni začela pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu sklenitve neposredne pogodbe o sofinanciranju še vključen v Načrt razvojnih programov vlagatelja.
 • Investicija mora biti izvedena najpozneje do 30. 11. 2028.

Za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji se posamezni mestni občini oziroma občini (vlagatelju), ki izpolnjuje pogoje iz tega sklepa, dodelijo sredstva s sklepom v višini, kot je razvidno iz preglednice 1, ki je priloga tega sklepa.

Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu sklepa z vlagatelji neposredne pogodbe o sofinanciranju investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, v katerih se podrobneje uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank glede sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, vključno z nadzorom nad izvajanjem investicije.

* * *