Spletni pregledovalnik delovišč na vodotokih po poplavah avgusta 2023

Ljubljana, 17. 10. 2023 – Direkcija RS za vode je skupaj z izvajalci obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda in tujimi ekipami z izrednimi ukrepi na vodotokih po poplavah začela takoj, ko so razmere na terenu to dopuščale. Doslej so bili izredni ukrepi izvedeni na približno 330 kilometrih vodotokov. Lokacije ter opisi delovišč so dostopni na portalu Poplave 2023.

Delo trenutno poteka na 206 deloviščih, kjer deluje 989 delovnih strojev  s strojniki in 490 dodatnih delavcev. Skupno je torej trenutno na deloviščih 1.479 delavcev.

Na vodotokih po Sloveniji je do danes v okviru izvajanja izrednih ukrepov po poplavah avgusta 2023 delo zaključeno na 466 deloviščih. Med njimi gre za različno dolge odseke in tudi različno obsežna dela. Skupno je delo doslej zaključeno na 330 kilometrih vodotokov.

Podatki se sicer spreminjajo dnevno, saj se delo na nekaterih deloviščih zaključuje, medtem ko se vsak teden odpirajo nova delovišča.

Direkcija RS za vode s koncesionarji in njihovimi podizvajalci izvaja izredne ukrepe za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja. V sklopu izrednih ukrepov prioritetno poteka čiščenje naplavin, plavja in stabilizacija dna ter brežin strug vodotokov z namenom zagotavljanja pretočnosti in odvajanja zalednih voda.

Ker je obseg škode zelo velik, dela ne potekajo na vseh poškodovanih odsekih naenkrat ampak izvedba izrednih ukrepov poteka postopoma, po prioritetah glede na škodni potencial, ki ga predstavlja posamezen vodotok.