109. redna seja vlade RS 26.6.2024

109. seja Vlade  Republike Slovenije je potekala od 26.6 2024. Ministri in ministrice so med drugim sprejeli predlog novele zakona o lokalnih volitvah,  poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023, poročilo o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost in 0smo poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021- 2027 za obdobje od 1. maja do 31. maja 2024
 
Vlada je potrdila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah in ga pošlje Državnemu zboru.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah sledi cilju uresničitve odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-7/20-7 z dne 4. 6. 2020 glede volilnega spora. Skladno z odločbo Ustavnega sodišča predlog zakona širi aktivno legitimacijo in podaljšuje rok za vložitev ugovora pri občinski volilni komisiji, in sicer iz dosedanjih 48 ur po glasovanju na dva dni po dnevu glasovanja.

Predlog zakona prav tako širi krog upravičencev za vložitev tožbe na Upravno sodišče in uvaja elektronsko poslovanje sodišča ter obvezno zastopanje po pooblaščencu, ko je stranka občinska volilna komisija ali občina. Odpravlja se potrditev mandatov članov občinskega sveta, uvaja pa se tudi seznanitev občinskega sveta z aktom o izidu volitev, s katerim je ugotovljena izvolitev članov občinskega sveta in župana.

Predlog zakona dopolnjuje pogoje za imenovanje predsednikov in namestnikov občinskih volilnih komisij. V zvezi s tem se določa, da se za predsednika in namestnika občinske volilne komisije imenuje sodnik, saj neodvisnost ter strokovnost predsednika in namestnika prevladata nad teritorialnim načelom, ki ga zasleduje sestava občinskih volilnih organov.

S predlagano spremembo zakona se določajo višja nadomestila predsednikom in tajnikom občinskih volilnih komisij v občinah z več kot 25.000 volilnimi upravičenci na zadnjih rednih lokalnih volitvah.

S spremembo zakona se poenostavlja volitve v svete ožjih delov občin in spodbuja večjo participacijo občanov, saj se izenačuje potrebno število podpisov podpore za kandidate za člane svete ožjih delov občin ne glede na njihovo obliko in volilni sistem. V nadaljevanju določa, da se kot volilna enota za volitve v svete ožjih delov občine določi celotno območje ožjega dela občine in nenazadnje določa, da politične stranke določajo kandidate za člane ožjih delov občine v skladu s svojimi pravili.  

S predlagano novelo zakona se prav tako določa omejitev zaračunavanja stroškov državnih organov občinam pri izvedbi volilnih opravil, določa pravna podlaga za povezovanje evidenc pri preverjanju zakonitosti kandidatur oziroma list kandidatov in imenovanju volilnih odborov ter določa pluralna sestava občinske volilne komisije in volilnega odbora.