PRISTOJNA KOMISIJA DRŽAVNEGA SVETA PODPIRA PRIZADEVANJA ZOS ZA DVIG POVPREČNINE V LETU 2023

Ljubljana, 15. 5. 2023 – Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta na skupni seji, kot zainteresirani, obravnavali Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 ter Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024.


Navedenih proračunskih dokumentov nista podprli, saj ocenjujeta, da ne naslavljata dviga povprečnine za leti 2023 in 2024, ki bi zadoščala za kritje višjih stroškov občin, ki so predvsem posledica dviga stroškov dela v javnih zavodih, cen energentov ter inflacije. Ker se zaradi poslovniških omejitev ne more predlagati višje povprečnine z amandmajem, sta interesna skupina in komisija pozvali Vlado, da prisluhne reprezentativnim združenjem občin ter čim prej poišče ustrezno rešitev za financiranje občin.

Združenje občin Slovenije je aprila pripravilo in posredovalo predlog amandmaja k predlogu novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A). Predlagali  smo  dvig povprečnine iz 700,00€ na 773,66€ za obe proračunski leti.

Spremembe proračuna, ki ga je DZ sprejel novembra lani, so potrebne, ker so se v skladu z reorganizacijo vlade konec januarja več ministrstvom spremenila delovna področja.

Oktobra 2022 je bila v okviru pogajanj za določitev povprečnine ta določena v višini 700,00€ in je bila v danih razmerah zadovoljiva, vendar smo že takrat opozarjali, da občinski proračuni morebitnih dodatnih bremen iz naslova dodeljenih obveznosti s strani države, ne bodo zmogli. Kmalu za tem so bile občine soočene z dvigom stroškov dela – stroški dviga plač zaposlenih v javnem sektorju, dvig minimalne plače, dodaten dvig plač pomočnic vzgojiteljic, dvig cen energentov in energije ter vsekakor tudi inflacije. Vse to so stroški, ki vedno bolj zajedajo v proračune občin in za njihovo kritje bi morala zadoščati povprečnina, vendar temu žal ni tako.

Inflacija se ne umirja skladno z lanskimi napovedmi in se glede na povečane stroške dela in dvige ostalih cen tudi v nadaljevanju leta ne bo umirjala. To pomeni, da se bodo tudi stroški lokalnih skupnosti še vedno povečevali in vprašanje je kako dolgo bodo občine še zmogle zagotavljati njihovo kritje.

V procesu jesenskih pogajanj za določitev povprečnine za leti 2023 in 2024 smo vsa tri združenja oblikovala enoten predlog povprečnine – 776,40€ za leto 2023 in 783,03€ za leto 2024. Naši izračuni so bili označeni za zelo pretirane, vendar realnost kaže, da temu ni tako.

Na ZOS razumemo, da se z vsemi podražitvami in ukrepi za njihovo blažitev ukvarja tudi država, zato ne vztrajamo na lanskih izračunih in smo pripravili nov izračun in predlagamo, da se tako za leto 2023 kot leto 2024 povprečnina določi v višini 773,66€.

* * *