Predsedstvo ZOS predlaga, da se v noveli zakona o financiranju občin zagotovi stabilen sistem financiranja občin

Ljubljana, 3. 4. 2024 – Člani predsedstva Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS), so na drugi seji v letošnjem letu med drugim opravili podrobno razpravo o predvidenih spremembah financiranja občin,  spremembah  predloga zakona o lokalnih volitvah in problematiki nezakonitih migracij.  Pri spremembah financiranja občin si župani želijo predvidljivega stabilnega financiranja, ki bi preprečeval situacijo kot jo imajo občine danes. Vse občine – mestne, srednje in manjše so namreč  po izračunih  ZOS podfinancirane.

Večinski del razprave je bil namenjen predlogu Zakona o financiranju občin. Ta se trenutno nahaja v javni obravnavi. Predsedstvo  ZOS poleg predlaganih sprememb predlaga še tri dodatne  posege v obstoječ zakon in sicer:
–    zagotovitev stabilnosti financiranja občin (določi se fiksna formula za financiranje občin  z vključitvijo revalorizacije) bi omogočil normalen predvidljiv sistem financiranja občin, ki bi preprečeval trenutno podfinanciranje občin,
–    umestitev zagotavljanja likvidnostnih sredstev občinam pri izvajanju EU projektov,
–    izločitev iz kvote zadolževanja pri stanovanjski gradnji.

Predlog zakona med drugim predvideva določitev dodatnih sredstev za delovanje javnih zavodov. S tem se sledi dogovoru o višini povprečnine iz oktobra 2023, v okviru katerega je bila dogovorjena zagotovitev dodatnih sredstev za delovanje javnih zavodov. ZOS je že v okviru lanskoletnih pogajanj za povprečnino podal jasno stališče, da se zavedamo, da  so med občinami odstopanja pri zaposlenih v javnih zavodih in da je to problematiko treba ustrezno nasloviti ter odpraviti anomalije, problem je, da se ne nagrajuje učinkovitosti sistema funkcioniranja v lokalnih skupnostih. Sredstva se dodeljujejo na podlagi števila zaposlenih in ne na podlagi gospodarnosti in učinkovitosti.


Tudi spremembe pri financiranju skupnih občinskih uprav ne smejo iti na škodo občin. Delovanje skupnih občinskih uprav mora  država spodbujati, saj se pozitivni učinki kažejo tako na lokalnem kot državnem nivoju zato tej določbi predsedstvo ZOS nasprotuje.

Pri predlogu zakona o lokalnih volitvah je predsedstvo ZOS naslovilo pobudo, da se v  sistem volitev, v ožje dele občin, ne posega saj bi slednje vplivalo na interes za zasedbo funkcij v ožjih delih občin.

Izredno pereča problematika so tudi migracije. ZOS že skoraj 10 let opozarja, da je pri naslavljanju težav ključno in nujno potrebno sodelovanje države in občin. Žal smo priča temu, da vlada sprejema odločitve brez posvetovanj z občinami, kar neizbežno privede do težav. Zato ZOS podpira predlog opozicijske stranke SDS, ki je pripravila predlog novele Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da bi morala vsakokratna vlada, še pred sprejemom sklepa o nastanitvi nezakonitih migrantov ali vzpostavitve azilnega doma, pridobiti soglasje lokalne skupnosti, na območju katere se tovrstne aktivnosti načrtujejo. Tako kot občine tudi združenja pogrešamo komunikacijo s pristojnimi, tudi pri pripravi strategij s tega področja, zato pozivamo k izboljšanju na tem področju.

Predsedstvo pa pri tem opozarja tudi na druge težave, in sicer pri zaposlovanju tujcev, natančneje pri izdaji dovoljenj za začasno prebivanje. Po posameznih območjih upravnih enot se namreč dogaja, da stranke na vloge pri prvi izdaji dovoljenj za začasno prebivanje, pišejo fiktivne naslove. Podoben problem se zaznava tudi pri podaljšanju dovoljenj za začasno prebivanje in tudi pri izdaji dovoljenj za stalno prebivanje, ker tujci fiktivno prijavljajo prebivališča na območju upravne enote, kjer želijo, da se odloča o njihovi prošnji. Težave so tudi pri izdaji dovoljenj za delo. Tu prihaja do zlorab na način, da si posamezniki le pridobijo dovoljenja in potem ne sklenejo delovnega razmerja v RS, odprejo pa si pot v druge evropske države. Zaznan je tudi velik porast prošenj za izdajo dovoljenj za prebivanje družinskim članom tujcev, ki so zaposleni v Republiki Sloveniji. Posledično se iz tega naslova povečujejo stroški socialnih transferjev. V ta namen bo ZOS podalo pobudo, da se skupaj z ostalima reprezentativnima združenjema, povežemo s pristojnimi državnimi organi in skupaj poiščemo najboljše možne rešitve za razreševanje naslovljene problematike.