Predsedstvo ZOS o  napovedanih spremembah zakona o financiranju občin,  spremembah zakona o lokalnih volitvah, predlogu za dvig povprečnine ter o plačni politiki v občinah

Ljubljana, 14. 2. 2024 – Osrednja tema seje Predsedstva Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) so bile napovedane spremembe Zakona o financiranju občin, spremembe Zakona o lokalnih volitvah, predlog dviga povprečnine za leto 2024 zaradi izrazite podfinanciranosti občin ter o plačni politiki v okviru lokalne samouprave. Predsedstvo je obravnavalo tudi letno poročilo o delu za preteklo leto in letni program dela ter vsebinsko poročilo o izvedbi regijskih odborov ZOS.

Člani predsedstva so se seznanili z osnutki novel zakonov o financiranju občin in lokalnih volitvah. Pri osnutku predloga Zakona o financiranju občin člani predsedstva ZOS pričakujejo dodatne kalkulacije iz katerih bodo natančno razvidni učinki na posamezen občinski proračun, slednje je sestavni del vsakega predloga zakona. Prav tako pa menijo, da je smiselno pred nadaljevanjem postopka sprejemanja predloga na vladi opraviti širšo javno razpravo na to temo v okviru državnega sveta.

Ključna aktivnost ZOS je, da čim bolje zastopa interese občin. Predvsem se združenje fokusira na primerno financiranje občin preko povprečnine. Lani je sicer prišlo do dogovora o višini povprečnine med občinami in državo, vendar pa je šlo za političen dogovor, ki ne pokriva dejanskih stroškov, ki jih občine imajo. Vsekakor smo na združenju, na pristojne že posredovali poziv, da se preuči dogovor vlade s sindikati javnega sektorja v smislu dviga povprečnine že v letu 2024. Opozorjeno je bilo, da dogovorjena višina povprečnine za leto 2024 nikakor ne bo zadoščala za kritje zakonsko določenih nalog. Razkorak med povprečnino in dejanskimi stroški občin bo v letu 2024 zagotovo znašal 12% in na to je ZOS opozarjal že v okviru pogajanj za določitev višine povprečnine.

Glede plačne politike opozarjamo na anomalije pri funkcionarskih plačah, ostalih plačah v občinah in pri plačah občinskih zavodih. Zahtevamo takojšnje nadaljevanje  pogajanj o plačah na področju lokalne samouprave tako z vidika zagotovitve normalnega plačila funkcionarjem in uradnikom, kot tudi z vidika zagotavljanja dodatnih sredstev za te namene.

ZOS je leto 2023 zaključilo uspešno, kar je s sprejemom poročila in zaključnega računa  za leto 2023 potrdilo na današnji seji  predsedstvo  Prav tako je bil soglasno potrjen načrt dela ZOS v letu 2024. V okviru obširne razprave o načrtu dela je bilo sprejetih več sklepov, na podlagi katerih bo ZOS pozval pristojne k izvedbi posameznih aktivnosti in sprejetju ustreznih ukrepov.

* * *