Predlogi sprememb in dopolnil predlogov zakonov z davčnega področja v javni obravnavi

Ljubljana, 4. 6. 2024 – Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predloge sprememb in dopolnil predlogov zakonov z davčnega področja, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Cilj predloga zakona je izboljšanje konkurenčnega okolja in bolj pravično obdavčenje. Cilj revizije in prilagoditve režima priznavanja davčnih izgub je tudi uravnoteženje med razumno ureditvijo spodbujanja aktivnosti gospodarstva in večjo ter zagotovljeno proračunsko predvidljivost in stabilnostjo.

Poglavitne rešitve predloga zakona so:

 • pravilo o omejevanju priznavanja obresti,
 • prenos davčnih izgub,
 • olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod,
 • črtanje posebne ureditve za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini

Cilj zakona je spodbujanje privabljanja nove delovne sile na slovenski trg dela, spodbujanje delavske participacije v lastniški strukturi delodajalca, sledenje odločbam Ustavnega sodišča, preoblikovanje vsebin, ki povzročajo težave pri izvajanju ZDoh-2, in z jasnejšimi opredelitvami veljavnih davčnih pravil povečati davčno gotovost pri izvajanju ZDoh-2.

Poglavitne rešitve predloga Zakona so:

 • privabljanje kadrov iz tujine,
 • spodbujanje lastništva delavcev v lastniški strukturi delodajalca ali v delodajalcu nadrejeni družbi,
 • ugotavljanje davčne osnove od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov,
 • prenos davčnih izgub,
 • olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod,
 • oprostitev plačila dohodnine za OMD plačila v 100 % znesku prejetega dohodka iz tega naslova,
 • uveljavitev sistema dolgotrajne oskrbe,
 • predlaga se ustrezna prilagoditev 5. točke 27. člena ZDoh-2 v skladu z ugotovitvijo Ustavnega sodišča (Uradni list št. 132/22 z dne 14. oktobra 2022),
 • bonitete v zvezi z vozili z električnim pogonom,
 • posebna davčna osnova za napotene javne uslužbence in funkcionarje.

Zakon  o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost

Cilj predloga Zakona je uskladitev ZDDV-1 z:

 • Direktivo Sveta (EU) 2020/285 z dne 18. februarja 2020 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja in Uredbe (EU) št. 904/2010 glede upravnega sodelovanja in izmenjave informacij za namene spremljanja pravilne uporabe posebne ureditve za mala podjetja;
 • Direktivo Sveta (EU) 2022/542 z dne 5. aprila 2022 o spremembi direktiv 2006/112/ES in (EU) 2020/285 glede stopenj davka na dodano vrednost.

Glavni cilj predloga zakona v delu, s katerim se v ZDDV-1 uskladi Posebna ureditev za male davčne zavezance z Direktivo Sveta 2020/285/EU glede posebne ureditve za mala podjetja so:

 • razbremenitev malih podjetij z zvišanjem praga za obvezen vstop v redni sistem obračunavanja DDV s 50.000 EUR na 60.000 EUR,
 • uresničitev načela enake davčne obravnave in konkurenčnih pogojev malih podjetij s sedežem v Sloveniji in drugih državah članicah, ki opravljajo dobave blaga in storitev na ozemlju Slovenije,
 • izenačitev pogojev za oprostitev obračunavanja DDV od dobav blaga in storitev v Sloveniji za domača mala podjetja in mala podjetja iz drugih držav,
 • določitev pogojev in drugih pravil za mala podjetja s sedežem v Sloveniji za oprostitev obračunavanja DDV v drugi državi članici ali drugih državah članicah,
 • odprava obveznosti identifikacije za namene DDV v Sloveniji in s tem povezanih obveznosti  za mala podjetja s sedežem v drugi državi članici, ki na ozemlju Slovenije opravijo dobave blaga in storitev, ki so oproščene obračunavanja DDV v skladu s Posebno ureditvijo za male davčne zavezance,
 • poenostavitev čezmejnega poslovanja za mala podjetja in s tem povezano zmanjšanje stroškov ter hitrejša rast teh podjetij.     

Glavni cilji predloga zakona v delu, ki se nanaša na uskladitev ZDDV-1 z Direktivo Sveta 2022/542/EU glede stopenj DDV so:

 • podpora prizadevanjem na področju zdravstvene politike tudi z davčnimi ukrepi spodbujanja prebivalcev k bolj zdravemu življenjskemu slogu in zmanjšanju uporabe pijač z dodanim sladkorjem, sladili ali aromami. S tem se na daljši rok tudi zasleduje cilj zmanjšanja potrebe po zdravstvenih storitvah zaradi zmanjšanja zdravstvenih težav, povezanih s prekomernim uživanjem takšne hrane,
 • uskladitev z ukrepi na področju okoljske politike, z omejitvijo uporabe nižje stopnje DDV za fitofarmacevtska sredstva in umetna gnojila do 31. decembra 2031, to je skrajnim rokom za uporabo nižje stopnje, ki ga predpisuje Direktiva Sveta 2022/542/EU glede stopenj DDV,
 • cilj administrativne poenostavitve pri izvajanju predpisa – uporabi nižjih stopenj DDV, z opredelitvijo, da se nižja stopnja DDV uporablja za medicinske pripomočke in opremo, ki so običajno namenjeni uporabi v zdravstvu ali za uporabo invalidnih oseb.

Glavni cilji predloga zakona v delu, ki se nanaša na določbe v zvezi s skupino za DDV, so:

 • manjše administrativno breme za zavezance, ki so člani skupine, z vidika predlaganja obračunov DDV, saj je predvidena predložitev le enega skupnega obračuna DDV. Pri davčnih nadzorih bo tudi komunikacija z davčnim organom bolj učinkovita, saj bo načeloma potekala preko s strani članov skupine za DDV določenega predstavnika,
 • izvzetje transakcij med člani iz sistema DDV pomeni manjše stroške poslovanja za podjetja, obenem razbremenitev zavezancev v določenem delu obračunavanja DDV od teh transakcij,
 • učinkovitejši denarni tok članov skupine za DDV, zaradi fleksibilnosti upravljanja vstopnega DDV,
 • zaradi nastanka večjega davčnega zavezanca – skupine za DDV – ki bo združevala več za druga področja obdavčitve sicer samostojne zavezance – bo zagotovljeno učinkovitejše pobiranje DDV, tudi zaradi tega, ker se vzpostavlja solidarna odgovornost članov skupine za DDV za plačilo obveznosti iz naslova DDV, ki bodo izvirale iz obdobja članstva tega zavezanca v skupini za DDV.

Drugi cilji, ki jih zasleduje predlog Zakona, so:

 • uskladitev z določbami direktive 2006/112/ES (oprostitev davka na dodano vrednost za blago, dobavljeno v korist žrtev elementarnih nesreč, pod enakimi pogoji kot veljajo za oprostitev ob uvozu; uskladitev obdobja veljavnosti uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti za primere trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov),
 • zagotovitev enake davčne obravnave prodaje blaga in prodaje storitev iz avtomatov,
 • spodbuda davčnim zavezancem za razpolaganje s presežkom DDV v razumnem roku ter s tem zasledovanje načel dokončnosti, predvidljivosti ter učinkovitosti v davčnih postopkih.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku

Poglavitni cilj predloga Zakona je uskladitev Zakona o davčnem postopku z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-492/20-22 z dne 5. 10. 2023, in pravnim redom Evropske unije, ki zahtevajo dodatne prilagoditve nacionalne zakonodaje zaradi implementacije direktiv, ter določitev pravil v zvezi s predlaganimi spremembami Zakona o dohodnini.

Potrebe po spremembi določenih rešitev narekujejo tudi  spoznanja izvajanja veljavnega sistema, stališča Vrhovnega sodišča RS in predlogi strokovne javnosti ter davčnih zavezancev.

V širšem smislu cilj predloga Zakona ni le v potrebni uresničitvi odločbe Ustavnega sodišča in dodatni prilagoditvi nacionalne zakonodaje zaradi implementacije direktiv, temveč je cilj tudi v izboljšavi določil davčnega postopka z namenom zagotovitve transparentnega, učinkovitega in pravilnega izvajanja v praksi, določnosti in predvidljivosti ravnanja zavezancev za davek ter drugih udeležencev pri izpolnjevanju davčnih obveznosti in davčnega organa pri vodenju davčnih postopkov, ter lažjega in hitrejšega uveljavljanja pravic in pravnih koristi zavezancev za davek.

Zakon o dopolnitvah zakona o davčnem potrjevanju računov

Cilj predloga Zakona je vzpostaviti sistem sporočanja podatkov o prodajah blaga in storitev preko avtomatov. Ta sistem bo po eni strani nadomestil obveznost izdajanja računov in davčnega potrjevanja teh računov v primerih prodaje storitev preko avtomatov, hkrati pa bo sistem poenostavljenega poročanja o osnovnih podatkih o prodaji veljal tudi za prodajo blaga preko avtomatov. S tem se poenostavi in poenoti pravila v zvezi s prodajo preko avtomatov ter obveznostjo poročanja o takšnih prodajah davčnemu organu. Hkrati se s tem omogoča tudi učinkovitejši nadzor davčnega organa.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko na priloženem obrazcu posredujete do vključno 1. 7. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.