PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNEM SVETU – ROK: 3. 11. 2023

Na spletni strani eDemokracija, smo zasledili objavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem svetu (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje.

Cilji predloga Zakona so:

Tako se med drugim spreminja 8. člen veljavnega zakona, ki ureja dostop sodnega sveta do osebnih in drugih podatkov sodišč ter drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Navedeni člen, se dopolnjuje tako, da se sodnemu svetu daje pravica dostopati tudi do podatkov, s katerimi razpolagajo njegova (samostojna) delovna telesa in ki jih potrebuje za izvajanje lastnih pristojnosti (dopolnitev obstoječega četrtega odstavka 8. člena ZSSVe). Obenem pa se pravica do dostopa do osebnih in drugih podatkov podeljuje tudi vsem delovnim telesom sodnega sveta, vendar le v okviru izvajanja njihovih pristojnosti in nalog (nov šesti odstavek 8. člena ZSSve). Navedeno je pomembno zlasti za disciplinske organe sodnega sveta, da bodo lahko v polnosti ugotavljali dejanska stanja glede disciplinskih kršitev.

Vaše predlog, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 3. 11. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.