Priprava Pravilnika o avtobusnih postajališčih – rok: 8. 11. 2023

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o cestah pristopilo k pripravi Pravilnika o avtobusnih postajališčih (v nadaljevanju: Pravilnik).

Avtobusna postajališča so natančneje opredeljena v 45. členu Zakona, njihovo vzdrževanje pa je določeno v 72. členu.

S sprejetjem Zakona o cestah je prenehal veljati Pravilnik o avtobusnih postajališčih, ki pa je še v uporabi. Ministrstvo se je v okviru priprave novega besedila pravilnika obrnilo na nas s pozivom za podajo utemeljenih strokovnih predlogov za njegovo pripravo.

Vaše predloge nam lahko posredujete do vključno 8. 11. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.