Predlogi pravilnikov Ministrstva za finance- rok: 4. 12. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predloge treh pravilnikov, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance.

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Pravilnik določa vsebino, členitev in obliko sestavnih delov letnega poročila za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta po 13. členu Zakona o računovodstvu.

Sestavni deli Pravilnika so tudi priloge:

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

Pravilnik določa vrste, priznavanje in izkazovanje prihodkov in odhodkov ter izkazovanje prejemkov in izdatkov, povezanih s finančnimi naložbami in najemanjem posojil, v poslovnih knjigah in računovodskih izkazih pravnih oseb javnega prava, ki vodijo poslovne knjige in izdelujejo letna poročila na podlagi Zakona o računovodstvu.

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Proračuni, neposredni in posredni uporabniki proračuna ter osebe javnega prava, ki so zavezane voditi poslovne knjige v skladu z določbami Zakona o računovodstvu, evidentirajo in izkazujejo prihodke in druge prejemke, odhodke in druge izdatke, sredstva ter obveznosti do virov sredstev in presežek oziroma primanjkljaj v skladu z določbami zakona, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava in določbami tega pravilnika.

Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se izkazujejo na kontih predpisanih v enotnem kontnem načrtu, ki je Priloga I in sestavni del tega pravilnika. Razporeditev na posamezne konte se opravi v skladu z vsebino kontov, ki je predpisana s tem pravilnikom.

V enotnem kontnem načrtu se uporablja naslednja členitev:

Uporabniki enotnega kontnega načrta določajo nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 4. 12. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.

MF_PRAVILNIK-O-SESTAVLJANJU-LETNIH-POROCIL-1Prenos
MF_PRAVILNIK-O-RAZCLENJEVANJU-IN-MERJENJU-PRIHODKOV-IN-ODHODKOVPrenos
MF_PRAVILNIK-O-ENOTNEM-KONTNEM-NACRTUPrenos