Predloga Energetskega zakona – rok: 4. 1. 2024

Na spletni strani Državnega zbora RS smo zasledili objavo predloga Energetskega zakona (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je v postopek sprejema predložila Vlada RS.

Glavni cilji predloga Zakona so:

Predlog Zakona med drugim določa temeljna načela energetske politike ter ukrepe upravljanja energetske politike, vključno s prednostno rabo energijskih virov in energentov, LEK in energetske bilance.

Prednostna raba energijskih virov in energentov

Z določbami o prednostni rabi energijskih virov in energentov se spodbuja uporabo obnovljivih virov energije in povečati energetsko učinkovitost v stavbah ter napravah, kar bi imelo pomemben vpliv na zmanjšanje onesnaževanja in naše odvisnosti od fosilnih goriv, kar je ključno za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in zmanjšanje vpliva na okolje. S temi ukrepi bodo lokalne skupnosti v okviru svojih možnosti aktivno prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter izboljšanju kakovosti bivanja in zdravja prebivalcev. Prednostno rabo mora določiti lokalna skupnost v lokalnem energetskem konceptu (LEK) po načelih:

Omejitve pri koncesijah za distribucijo zemeljskega plina

Za zmanjševanje odvisnosti od uvoženega zemeljskega plina lokalnim skupnostim ne bo več dovoljeno podeljevati novih koncesij za zgraditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina, kar jih bo spodbujalo v iskanje alternativnih in bolj trajnostnih virov energije za ogrevanje stavb. Dovoljeno bo le izjemoma, če je omrežje že načrtovano v LEK in razpolagajo z dokazili o načrtovanem priključevanju proizvodnih virov plina obnovljivega izvora za vsaj 80 odstotkov načrtovane rabe.

Posodobitev glede lokalnih energetskih konceptov

Za sprejem lokalnega energetskega sistema (LEK) ne bo več potrebnega prehodnega soglasja ministra, ministrstvo se zgolj seznani z sprejemom.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 4. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.