PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IND OPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH FINANCAH – ROK 3. 5. 2023

Vlada RS je v postopke sprejema v Državni zbor RS vložila predlog novele Zakona o javnih financah, katerega je pripravilo Ministrstvo za finance.

V zvezi z odločbo Ustavnega sodišča U-I-474/18-17 z dne 10. decembra 2020 se s predlogom tega zakona spreminjajo:

Ker je treba enak status pripoznati tudi Državnemu zboru, se s predlogom zakona enaka ureditev, kot za neodvisne ustavne organe, določa tudi za Državni zbor.

Poleg tega se s predlogom zakona še:

Pripravljen je tudi osnutek Pravilnika o registru zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov, ki se sprejema na podlagi novega 100. b člena predloga Zakona.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 3. 5. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *